วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไม่มีอินบ็อกซ์แล้ว! ผู้ค้าออนไลน์ ต้องแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน

ไม่มีอินบ็อกซ์แล้ว! ผู้ค้าออนไลน์ ต้องแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน

  • Share:

มติบอร์ด กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประกาศให้ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ แสดงราคาของสินค้าและค่าบริการให้ชัดเจน อ่านง่าย บนหน้าเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ จะให้อินบ็อกซ์ถามราคาหลังไมค์ไม่ได้แล้ว...

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2560 ที่ผ่านมา

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เห็นควรกําหนดให้มีการกํากับดูแลการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้“ผู้ประกอบธุรกิจ”ได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจําหน่ายค่าบริการรวมถึงประเภทชนิดลักษณะขนาดน้ําหนักและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการโดยการเขียนพิมพ์หรือกระทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้นในลักษณะที่ชัดเจนครบถ้วน เปิดเผยสามารถอ่านได้โดยง่าย การแสดงราคาจําหน่ายสินค้าค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้แสดงราคาต่อหน่วยราคา หรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สําหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจําหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ 4 กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจําหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตาม ข้อ 3 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วน และเปิดเผยโดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจําหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ 5 การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 3 ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จําหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจําหน่ายหรือค่าบริการที่แสดงไว้

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

อภิรดี ตันตราภรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้