วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รถตู้มีหนาว! หน.คสช.ใช้ม.44 ฟันห้ามนั่งเกิน 13 ที่ เพิ่มดาบให้ขนส่ง

รถตู้มีหนาว! หน.คสช.ใช้ม.44 ฟันห้ามนั่งเกิน 13 ที่ เพิ่มดาบให้ขนส่ง

  • Share:

รถตู้โดยสารหนาวแน่! บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ติดอาวุธเพิ่มอำนาจขนส่ง เพิกถอนหรือระงับการใช้รถของผู้ประกอบการรถตู้ได้ไม่เกิน 6 เดือนหากไม่ปฎิบัติตามกฎ พร้อมระบุชัดห้ามผู้โดยสารนั่งเกิน 13 ที่ ห้ามเก็บค่ารถเกินอัตรา หรือทิ้งผู้โดยสาร

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ดังนี้ ปัจจุบันการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถตู้โดยสาร ทั้งในเขตกทม.และต่างจังหวัดเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นจํานวนมาก

ทั้งนี้เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง แต่โดยที่มาตรการในการควบคุมกํากับดูแลรถโดยสารสาธารณะที่มีอยู่ยังไม่สามารถรองรับต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดได้ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งมีผู้โดยสารสัญจรเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพของรถโดยสาร การควบคุมผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปดําเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการคมนาคมและการขนส่ง เพื่อประโยชน์ต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทางของประชาชน

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งที่สำคัญๆดังนี้

ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถระงับใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ไม่เกิน 6 เดือน เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

1.เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขนส่งอันกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการขนส่ง โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมกํากับดูแลผู้ขับรถให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ขับรถเกินชั่วโมงการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด ขับรถโดยประมาท หรือขับรถในขณะที่ร่างกาย หรือ จิตใจหย่อนความสามารถ

(2) ผู้ประกอบการขนส่งปล่อยปละละเลยให้มีการนํารถไปใช้กระทําความผิด เช่น ความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี

(3) ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมกํากับดูแลผู้ขับรถหรือพนักงานเก็บค่าโดยสาร ทําให้มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินจํานวนที่นั่ง ทอดทิ้งผู้โดยสาร หรือเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กําหนด

ข้อ 3 ให้กรมการขนส่งทางบกควบคุมผู้ให้บริการระบบติดตามรถสําหรับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถผู้ให้บริการระบบติดตามรถผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้กรมการขนส่งทางบก มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้วันละไม่เกิน 5 พันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 4 ให้กรมการขนส่งทางบกกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรถประจําทางและไม่ประจําทาง ประเภทรถตู้โดยสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งดําเนินการโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

(1) การติดตั้งถังบรรจุก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องไม่ทําให้น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกเกินสมรรถนะของรถ

(2) การติดตั้งหรือการปรับปรุงแก้ไขตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถ และการเดินทาง โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถออกจากตัวรถได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เมื่อมีกรณีจําเป็น หรือเกิดอุบัติเหตุ เช่น การแก้ไขกลไกเปิดประตูหลัง การเพิ่มขนาดหน้าต่าง การปรับปรุงพนักพิงเบาะหลัง เพื่อให้พับได้และใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกําหนด

(3) กําหนดจํานวนที่นั่งผู้โดยสารให้มีจํานวนที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการบรรทุกและขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งต้องไม่เกิน 13 ที่นั่ง

อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้