วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งขณะโดยสารบนรถ

หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจ มาตรา 44 แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก บังคับให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ รวมทั้งผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ขณะโดยสารบนรถ รวมทั้งการใช้เครื่องมือล็อกล้อ-จ่ายค่าปรับใบสั่งใน 15 วัน...

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 14/ 2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีใจความสาระสำคัญ ระบุไว้ดังนี้

1.ให้ยกเลิกความในวรรคสองวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลดังกล่าวมีอํานาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด

การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุด หรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสองเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดสําหรับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการที่รถถูกเคลื่อนย้าย หรือการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง ในขณะขับขี่รถยนต์และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 141 ทวิแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“

มาตรา 141/1 ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา 141 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้

(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตําแหน่งตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปมีหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่งและจํานวนค่าปรับที่ค้างชําระให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดชําระค่าปรับตามที่ระบุในใบสั่งและให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทําการชําระค่าปรับที่ค้างชําระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 141 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจ มาตรา 44 แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก บังคับให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ รวมทั้งผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ขณะโดยสารบนรถ รวมทั้งการใช้เครื่องมือล็อกล้อ-จ่ายค่าปรับใบสั่งใน 15 วัน... 21 มี.ค. 2560 23:11 21 มี.ค. 2560 23:24 ไทยรัฐ