วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
22 มี.ค. 2560 05:01 น.
อธิการบดี/นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี/นายกสภามหาวิทยาลัย

โดย ซี.12
22 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

เมื่อเอ่ยถึงบรรดาศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในระบบนอกระบบราชการแล้ว ก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีคนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่แบบสมบัติผลัดกันชม

นั่นคือตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลากำหนด 2 ปี 3 ปี 4 ปี แล้วแต่จะตกลงกันเขียนเป็นกฎระเบียบขึ้นมา

ขอข้ามวิธีการเลือกสรรหรือสรรหา ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งทำไม่เหมือนกัน บางแห่งพอถึงฤดูกาลนี้แทบจะฆ่ากันตายไปด้วยซ้ำ

ว่ากันถึงพอได้ตัวแล้วตามกระบวนการก็ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีแก่ตัวเองและมหาวิทยาลัย

มาว่ากันถึงอธิการบดี ใหม่ๆที่เพิ่งขึ้นมาเมื่อตอนต้นปี 2560 นี้ ก็มีหลายคนอยู่ จึงขอทำบันทึกไว้ให้ปรากฏ

เริ่มด้วย นายสุชาติ เซี่ยงฉิน เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และวันเดียวกันนี้ที่ นายประวิตร เอราวรรณ์ ได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ติดตามด้วยนางสาวสุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เป็นอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วันที่ 16 มกราคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ นายฤาเดช เกิดวิชัย เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559

นายศรชัย มุ่งไธสง ได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วน นายเรืองเดช วงศ์หล้า ได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560

จากตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย มาถึงตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งในการนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมักจะเชื้อเชิญคนมีอำนาจวาสนาบารมีหรือไม่ก็เป็นคนที่มีคุณูปการอันสูงส่งต่อมหาวิทยาลัยรวมทั้งศิษย์เก่าคนดัง เป็นต้น

ท่านนายกเหล่านี้ที่เข้าดำรงตำแหน่งต้นปี 2560 เป็นต้นมามีตั้งแต่ นายนรนิติ เศรษฐบุตร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 วันเดียวกับ นายไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อีกวาระหนึ่ง

นายจรัญ จันทลักขณา เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วน นายศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560

เอาไว้วันเวลาผ่านไปอีก 3 เดือน 6 เดือน มีการแต่งตั้ง อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยใหม่ๆอีกจะรวบรวมมาฝาก.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้