วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พด.พยากรณ์ แล้ง'60 มากจังหวัดกว่าปีก่อน

ฤดูฝนที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนดีกว่าปี 2558 ร้อยละ 21 จนทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าปีนี้ภัยแล้งน่าจะไม่รุนแรงมากนัก ที่ไหนได้แค่เริ่มต้นฤดูแล้ง เพียงแค่ 2 สัปดาห์ เจอไปแล้วกว่า 15 จังหวัด

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาที่ดินได้คาดการณ์มาแล้วว่า ปี 2560 จะเกิดภัยแล้ง และมีพื้นที่ทำการเกษตรกรรมประสบความแห้งแล้งมากถึง 48 จังหวัด มากกว่าปีที่ผ่านมาที่ประสบภัยแล้งแค่ 41 จังหวัด

กรมพัฒนาที่ดินรู้ได้อย่างไร ใช้อะไรมาคาดเดา ถึงหาญกล้าพยากรณ์ล่วงหน้านานเกือบ 5 เดือน แบบไม่เกรงใจกรมอุตุนิยมวิทยา

“เราใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใช้วิธีการถ่วงค่าน้ำหนักจากปัจจัยต่างๆ แล้วนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยดูจากปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญ ทั้งค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน มาตั้งแต่ช่วงสิ้นฤดูฝนกลางเดือนตุลาคม 2558 จนถึงก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคม ในปี 2559 โดยวัดปริมาณน้ำฝนที่ต่างจากค่าปกติ สำรวจพื้นที่ชลประทาน วัดความสามารถในการอุ้มน้ำของดินแต่ละพื้นที่ ตรวจสอบการระบายน้ำของดิน วัดระยะห่างจากแหล่งน้ำ ห่างจากลำน้ำสายหลัก การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ค่าดัชนีความแห้งแล้งทางการเกษตร หรือ GMIpct ปริมาณน้ำต้นทุน และออกสำรวจพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซาก”

สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยถึงที่มาของข้อมูลในการประมวลผลพยากรณ์ ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน รับหน้าที่คาดการณ์สถานการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทำการเกษตรปี 2559/2560 ได้ผลออกมาว่า...

ภาคเหนือจะมีพื้นที่เกษตรที่จะประสบความแห้งแล้ง 13 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด, ภาคตะวันออก 4 จังหวัด, ภาคใต้ 9 จังหวัด และภาคกลาง 5 จังหวัด รวม 48 จังหวัดของประเทศ

แม้จำนวนจังหวัดที่ประสบภัยแล้งจะมากกว่าปีที่แล้ว...แต่จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งนั้นลดลงจากปีที่แล้ว มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 20 ล้านไร่ แต่ปีนี้จะมีแค่ 7.65 ล้านไร่

เพราะมีการขยายพื้นที่เมืองมากขึ้น ใช้น้ำมากขึ้น แต่ใช้พื้นที่ทำกินน้อยลง

และในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งไว้ 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง, จัดทำแผนความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร, เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน, ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่การเกษตร, สร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์

สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน ปีนี้มีเป้าหมายสร้างบ่อจิ๋วในไร่นานอกเขตชลประทาน 44,000 บ่อ ตัวเลขล่าสุด (13 มี.ค. 60) สามารถทำไปได้แล้ว 36,836 บ่อ หรือร้อยละ 83.72 ของเป้าหมาย

นอกจากนี้ ได้สั่งให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ทำงานประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด เฝ้าติดตามสถานการณ์ความแห้งแล้งอย่างใกล้ชิด โดยจะออกประกาศเตือนภัยผ่านทาง Website กรมพัฒนาที่ดิน และทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ฤดูฝนที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนดีกว่าปี 2558 ร้อยละ 21 จนทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าปีนี้ภัยแล้งน่าจะไม่รุนแรงมากนัก ที่ไหนได้แค่เริ่มต้นฤดูแล้ง เพียงแค่ 2 สัปดาห์ เจอไปแล้วกว่า 15 จังหวัด... 21 มี.ค. 2560 14:08 21 มี.ค. 2560 14:09 ไทยรัฐ