วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แรงงานจับมือญี่ปุ่น พัฒนาอุตฯยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนอากาศยาน

แรงงานจับมือญี่ปุ่น พัฒนาอุตฯยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนอากาศยาน

  • Share:

กระทรวงแรงงาน จับมือญี่ปุ่น พัฒนา 3 อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อรองรับความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับจังหวัดทตโตริ ประเทศญี่ปุ่น ในการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยและจังหวัดทตโตริ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ และชิ้นส่วนอากาศยาน

โดยที่จังหวัดทตโตริเป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ แห่งประเทศญี่ปุ่น ให้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรฟื้นฟูภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ที่การฝึกอาชีพในลักษณะรูปแบบเดิมของรัฐ ไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งทั้ง 3 สาขาจังหวัดทตโตริจะมีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

นายธีรพล กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักเนื่องจากประเทศไทยมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง จึงตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของอาเซียนหรือเป็นแนวหน้าในระดับเอเชีย โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ประสบปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงมีส่วนในการสนับสนุนในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานมีการร่วมมือกันตั้งแต่การแลกเปลี่ยนบุคลากรฝึก พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ศึกษาดูงาน เป็นต้น กพร.จะดำเนินการผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนั้นจะเพิ่มเติมความร่วมมือในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ และชิ้นส่วนอากาศยาน ตามยุทธศาตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตลอดจน ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 20 ปี ของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้