วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาสตราจารย์ใหม่ (2)

โดย ซี.12

ศาสตราจารย์ ที่ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งใหม่ในช่วงต้นปี 2560 โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการยังมีอีกหลายคน

คราวนี้เริ่มต้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 รองศาสตราจารย์ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชากีฏวิทยา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ดารุณี จงอุดมการณ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558

ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีพร้อมกัน 5 รายคือ รองศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย เทียนทอง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ กุลธนปรีดา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์พานิช วุฒิพฤกษ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558

ส่วน รองศาสตราจารย์อาษา ประทีปเสน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

รองศาสตราจารย์วอร์เรน อาเธอร์ ชิปตัน ตำแหน่ง รอง ศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559

รายล่าสุด รองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งแต่วันที่
19 กันยายน 2557

มีข้อที่น่าสังเกตก็คือกระบวนการพิจารณาอนุมัติของ ก.อ. หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นล่าช้ายิ่งกว่าเรือเกลือบางรายดันใช้เวลาถึง 4–5 ปีเลยทีเดียว.

“ซี.12”

20 มี.ค. 2560 14:29 20 มี.ค. 2560 14:29 ไทยรัฐ