วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์"- "ดีต่อใจ" ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาล กทม. จิตอาสาดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน

ทุกวันนี้สังคมเมืองมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเข้าออกสถานพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่สถานพยาบาลมีผู้ป่วยที่จะต้องดูแลจำนวนมากเช่นกัน การให้บริการจึงไม่เต็มที่และทั่วถึง

ดังนั้น เพื่อความสะดวกช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กทม.โดยสำนักอนามัยจึงจัดทำระบบการดูแลผู้สูงอายุตามนโยบายคุณภาพชีวิตดี (Care) ด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) ...รายละเอียดเป็นอย่างไร คุณ ทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ชี้แจงกับ“รายงานวันจันทร์”

------------------

ถาม-ที่มาของศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

ทวีศักดิ์-ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านจัดตั้งเมื่อปี 2559 อยู่ที่กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกับศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.ทั้ง 68 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียน และให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ในลักษณะ Home Ward โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ป่วย 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผู้ป่วยที่รักษาให้หายขาดได้ 2.ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 3.ผู้ป่วยเรื้อรังและไร้ความสามารถเล็กน้อย 4.ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีความพิการรุนแรง 5.ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ 6.ผู้ป่วยเฉพาะวิธีการทำงานของศูนย์ส่งต่อฯ เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลของผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ก็จะประสานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามอาการและดูแลตลอด 7 วัน ไม่มีวันหยุด ขณะนี้ศูนย์ส่งต่อฯมีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเครือข่ายจำนวน 45 แห่ง

ถาม-เจ้าหน้าที่ที่ส่งไปดูแลมาจากไหน และต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่

ทวีศักดิ์–สำนักอนามัย กทม.เปิดรับสมัครอาสาสมัคร อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสาหรือญาติของผู้ป่วยเอง เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 70 ชั่วโมง หรือประมาณ 4 เดือน ขณะนี้มีอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยจำนวน 2,400ราย ซึ่ง กทม.จะเปิดอบรมอาสาสมัครเรื่อยๆ โดยปีนี้ กทม.ได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 10 รุ่น รุ่นละ120 คน ทั้งนี้ อาสาสมัครที่ไปดูแลผู้ป่วยไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ กทม.อยู่ระหว่างพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่อาสาสมัครเหล่านี้ เช่น ค่าพาหนะ เพื่อให้อาสาสมัครอยู่ได้ไม่เป็นภาระแก่ตนเอง

ถาม-ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหน

ทวีศักดิ์-ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยที่แจ้งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อขอใช้บริการล่าสุดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 เท่า ประมาณ 40,000 ราย จากเดิมประมาณ 8,000-9,000 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือเข้าร่วมอบรมอาสาสมัคร ติดต่อโทรศัพท์ Call center 0–2276–3904 กด 1.

ทุกวันนี้สังคมเมืองมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเข้าออกสถานพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่สถานพยาบาลมีผู้ป่วยที่จะต้องดูแลจำนวนมากเช่นกัน การให้บริการจึงไม่เต็มที่และทั่วถึง 20 มี.ค. 2560 04:23 20 มี.ค. 2560 04:26 ไทยรัฐ