วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเข้' ปลื้ม สสส.ติดอันดับคะแนนสูงประเมินโปร่งใส

"ณรงค์" เผยผลประเมิน สสส.สูงขึ้นทั้งผลงาน-ผลธรรมาภิบาล รับใบประกาศจากนายกฯ การันตี สสส. "คุณธรรม-โปร่งใส" สูงมาก

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.60 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด สสส.ครั้งที่ 3/2560 ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งได้ประเมินองค์กรของรัฐกว่าสองร้อยแห่งใน 5 ประเด็นหลัก คือ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยประเมินจากหลักฐานการดำเนินงาน และสุ่มตัวอย่างประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคีเครือข่าย สสส. โดย สสส.เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับเกียรติบัตรองค์กรที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก โดยได้รับคะแนน 81.41 และได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นอกจากนั้นได้รับทราบรายงานประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอจากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามกรอบชี้วัดองค์กร 5 ด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเงิน การปฏิบัติการ และทุนหมุนเวียน มีผลการดำเนินงาน 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการอิสระ กำหนดกรอบในการประเมิน 7 ประเด็นหลัก อาทิ ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 10 ปี การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ บทบาทตามพันธกิจ และมีคณะทำงานอิสระจำนวน 11 ชุด ที่เป็นผู้พิจารณาผลประเมินด้านต่างด้วยตัวชี้วัดกว่าสามร้อยตัว พบว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เกือบทุกด้าน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาวะ การบูรณาการด้านเป้าหมาย ภาคี กลุ่มผู้รับประโยชน์ การประเมินผลความคุ้มค่าระดับแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สังคมเข้าใจบทบาทและการดำเนินงานของ สสส. ว่าสามารถป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยได้อย่างไร ซึ่งยอมรับว่าการประเมินในส่วนนี้เป็นเรื่องยาก เพราะผลลัพธ์ต่อสังคมไม่ใช่ตัวเงินผลกำไร ที่จะนำมาเปรียบเทียบกับเม็ดเงินลงทุน แต่คณะนักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขคณะใหญ่ กำลังพัฒนาคู่มือการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ของ สสส. ซึ่งคาดว่าจะนำใช้ประเมินได้ในปีต่อไป

"ส่วนการประเมินผลลัพธ์ตามหลักธรรมาภิบาลของ สสส. โดยประเมินจากการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ความรับผิดชอบต่อผลงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส หลักนิติธรรม และความถูกต้องชอบธรรมที่คณะกรรมการประเมินผลของ สสส.ได้ริเริ่มพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินมาต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ โดยปีนี้ได้ยกระดับจากการประเมินภาพรวมไปประเมินในสามกระบวนการสำคัญขององค์กรคือการวางแผน การสนับสนุนทุนและการประเมินผล พบว่า สสส.ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 87.8" รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าว.

"ณรงค์" เผยผลประเมิน สสส.สูงขึ้นทั้งผลงาน-ผลธรรมาภิบาล รับใบประกาศจากนายกฯ การันตี สสส. "คุณธรรม-โปร่งใส" สูงมาก 19 มี.ค. 2560 16:48 19 มี.ค. 2560 18:47 ไทยรัฐ