วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

4 จังหวัด 'ภาคกลางตอนบน' จับมือจัดงานสินค้าเกษตร-อาหารปลอดภัย

4 จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 "อยุธยา-ปทุมธานี-สระบุรี-นนทบุรี" จัดงานยักษ์ "มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย" ระดมพืช ผัก อาหาร ส่งตรงจากผู้ผลิต ออกร้านกว่า 400 ร้านค้า พร้อมช่วง "นาทีทอง" กระหน่ำลดราคาวันละ 2 รอบ...

นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.สระบุรี และ จ.นนทบุรี เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในระหว่างวันที่ 27-31 มี.ค. 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ด้วยการนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนชาวไทยให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้ามากขึ้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบัน มีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และยังสูญเสียเงินตราต่างประเทศปีละหลายหมื่นล้าน ขณะที่กระแสการบริโภคของคนทั่วโลกเปลี่ยนไป โดยมีความใส่ใจในเรื่องการรักษาสุขภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานมากขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการเกษตรผลผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย เน้นการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม มาเป็นการผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ, โครงการเขียงสะอาด, การทำเกษตรในระบบมาตรฐาน (GAP), การรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q), ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q–restaurant) เป็นต้น

"กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการภาคเกษตรตั้งแต่ต้นทางที่เป็นวัตถุดิบ กลางทางที่เป็นการแปรรูปเป็นอาหาร ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย และปลายทาง คือ การจัดงานครั้งนี้ที่จะเชื่อมโยงผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้งจุดเด่นของงานจึงอยู่ที่การนำเสนอ POSITIONING ของกลุ่มจังหวัดในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งหมายถึงปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะเกษตรกรผู้ผลิตลดการใช้สารเคมีหันมาใช้สารที่เป็นอินทรีย์หรือสารชีวภาพมากขึ้น ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝั่ง"

สำหรับกิจกรรมในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จำนวนกว่า 400 บูธแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหาร, กิจกรรมการสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ จากเชฟมืออาชีพ, การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการตรวจเลือดแก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อหาสารพิษตกค้างในเลือด ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ และด้านหลักโภชนาการ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าลดราคานาทีทอง วันละ 2 รอบ.

4 จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 "อยุธยา-ปทุมธานี-สระบุรี-นนทบุรี" จัดงานยักษ์ "มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย" ระดมพืช ผัก อาหาร ส่งตรงจากผู้ผลิต ออกร้านกว่า 400 ร้านค้า พร้อมช่วง "นาทีทอง" กระหน่ำลดราคาวันละ 2 รอบ... 19 มี.ค. 2560 13:32 19 มี.ค. 2560 14:01 ไทยรัฐ