วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'นิด้าโพล' เผย ปชช.ต้องการคนซื่อสัตย์-โปร่งใส เข้าสู่ตำแหน่งการเมือง

'นิด้าโพล' เผย ปชช.ต้องการคนซื่อสัตย์-โปร่งใส เข้าสู่ตำแหน่งการเมือง

  • Share:

"นิด้าโพล" เผย ปชช. ขอนักการเมือง ซื่อสัตย์สุจริต-โปร่งใส มากสุด พร้อมหนุนบทลงโทษทางวินัยเคร่งครัด ขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองที่ไม่เก่ง แต่มีจริยธรรม

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 60 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับคณะนิติศาสตร์และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. 60 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง

โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ควรมีมากที่สุด 5 อันดับแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.04 ระบุว่า เป็นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รองลงมา ร้อยละ 11.12 ระบุว่า เป็นการไม่ใช้อำนาจ ตำแหน่ง หน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ส่วนร้อยละ 8.00 ระบุว่า เป็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบ้านเมือง ร้อยละ 7.36 ระบุว่า เป็นการเอาใจใส่ และความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติ ร้อยละ 7.04 ระบุว่า เป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาประเทศชาติ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือแบ่งแยก

ขณะที่ภาพรวมคะแนนจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ครม., สนช., สปท.)ในภาพรวม คะแนนเต็ม 10 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจริยธรรมเท่ากับ 6.23 คะแนน

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนหากต้องเลือกระหว่าง "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เก่ง มีผลงานแต่ไม่มีจริยธรรม" กับ "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีจริยธรรม แต่ไม่เก่ง มีผลงานน้อย" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.16 ระบุว่า จะเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองที่มีจริยธรรม แต่ไม่เก่ง มีผลงานน้อย ขณะที่ ร้อยละ 16.64 ระบุว่า จะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เก่ง มีผลงาน แต่ไม่มีจริยธรรม

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ประเทศไทย มีแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ดี เก่ง มีผลงาน และมีจริยธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.96 ระบุว่า ต้องมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด รองลงมา ร้อยละ 37.76 ระบุว่า ประชาชนต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ร้อยละ 29.68 ระบุว่า ควรมีหน่วยงานตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ร้อยละ 29.04 ระบุว่า ควรมีระบบคัดกรองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองน้ำดี มีคุณภาพ ร้อยละ 26.40 ระบุว่า ควรแก้ไขที่ระบบการศึกษาของไทย ร้อยละ 20.80 ระบุว่า ควรสร้างค่านิยมใหม่ๆ ปรับทัศนคติ ค่านิยมคนไทยบางกลุ่มที่ ยึดติดกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่มีจริยธรรม แต่เก่ง มีผลงานหรือทัศนคติที่ว่าโกงได้ แต่ขอให้ประเทศพัฒนา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้