วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AEC Go On 18/03/60

“Thailand 4.0” เป็นแนวทางใหม่ที่จะเริ่มขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ หรือยุคที่ 4 ที่ไทยก้าวย่างเข้าสู่ AEC เต็มรูปแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือกำไรสูง” ผ่านการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติ ได้แก่ การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า “นวัตกรรม” การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสุดท้าย การเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน “Thailand 4.0” เป็นการเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิม (Old Fashion หรือ Traditional) ในโลกยุค Analog ไปสู่ความทันสมัย (Modern หรือ Smart) ในโลกยุค Digital ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 เรื่องคือ หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร จากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เพื่อให้เกษตรกรร่ำรวยขึ้น และมีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

สอง การเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและภาคการผลิต โดยเฉพาะ SMEs จาก Traditional SMEs ที่รัฐต้องช่วยเหลือตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่สามารถพึ่งพาตนเอง และมีศักยภาพในการแข่งขันสูง ตลอดจนเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและจัดการ เพื่อสร้างราคาและกำไรสูง

สาม การเปลี่ยนแปลงในภาคบริการ จาก Traditional Services ที่มีกำไรต่ำไปสู่ High Value Services ที่เน้นคุณค่า มูลค่าเพิ่ม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทำให้ลูกค้าพร้อมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น เพื่อสร้างกำไรได้มาก และสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากแรงงานทักษะต่ำ (Unskilled Labor) ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง (Skilled Labor) ผ่านการปรับปรุงกระบวนการศึกษา เรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อสร้าง productivity ของประเทศให้สูงขึ้น และแรงงานไทยมีค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

17 มี.ค. 2560 17:47 17 มี.ค. 2560 17:47 ไทยรัฐ