วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิด 3 ประเด็นถกตั้งกระทรวงอุดมฯ

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่จะนำไปรับฟังความคิดเห็น ครั้งแรกวันที่ 20 มี.ค. ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 3 ประเด็นหลักคือ 1.หลักการและนโยบาย ระบบธรรมาภิบาล หลักการด้านเสรีภาพทางวิชาการ รวมไปถึงความรับผิดชอบและการตรวจสอบจากประชาคม นอกจากนี้ ยังต้องการให้ทุกฝ่ายมองภาพในอนาคตเกี่ยวกับการสร้างบัณฑิตที่สนองตอบ หรือทำงานในระดับโลกได้ 2.การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวง อาทิ ความเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปัจจุบัน 3.เรื่องอื่นๆ อาทิ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ บทบาทสภาคณาจารย์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังเกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งร่างโดย สกอ.และกำลังจะประกาศใช้เร็วๆนี้ โดยให้ สกอ.ขับเคลื่อนอาจบรรจุเป้าหมายได้ระดับหนึ่ง แต่หากขับเคลื่อนโดยกระทรวงอุดมศึกษาก็น่าจะบรรลุเป้าหมายได้.

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่จะนำไปรับฟังความคิดเห็น ครั้งแรกวันที่ 20 มี.ค. ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา... 17 มี.ค. 2560 01:10 17 มี.ค. 2560 01:12 ไทยรัฐ