วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'กิตติพงษ์ กิตยารักษ์' เป็นที่ปรึกษานายกฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง "กิตติพงษ์ กิตยารักษ์" บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็น ขรก.พลเรือน ตําแหน่งที่ปรึกษานายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันนี้ 16 มี.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีรายละเอียดระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สงวนตําแหน่งไว้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง "กิตติพงษ์ กิตยารักษ์" บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็น ขรก.พลเรือน ตําแหน่งที่ปรึกษานายกฯ 16 มี.ค. 2560 16:53 16 มี.ค. 2560 17:07 ไทยรัฐ