วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตำรวจต้องเปลี่ยน (2)

โดย สหบาท

ความคิดเห็นของนายตำรวจระดับ ผกก.ขึ้นไปในการปฏิรูปองค์กรตัวเอง

อีกคำถาม คือ ทำอย่างไรข้าราชการตำรวจจึงจะมีความสุขกับภารกิจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พ.ต.อ.คนเดียวกันมองว่า ดัชนีความสุขตำรวจไทยที่อยู่ในระดับต่ำ สาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยสำคัญ ตั้งแต่คุณภาพชีวิต เพราะไม่มีเวลาพักผ่อนตามมาตรฐานการทำงาน สวัสดิการที่พักอาศัยไม่เพียงพอ หรือชำรุดทรุดโทรม สุขภาพและสิทธิในการรับการรักษาพยาบาล เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐที่มีขีดจำกัด

รายได้ที่ไม่เหมาะสมกับงานเสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม และต่ำกว่าเป้าในการกวาดล้างอาชญากรรม ไม่มีสิทธิในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวตามกรอบจำกัดที่กำหนดเป็นมาตรฐานกลาง เช่น โอกาสในการให้บุตรธิดาตำรวจได้ศึกษาในโรงเรียนดีโดยไม่ต้องเสีย “ค่าวิ่งเต้น”

เขาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่น่าจะนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจ เริ่มต้น ต้องแก้ไขระบบการบริหารงานบุคคล ก่อน เพราะความทุกข์อันดับแรกๆของตำรวจ คือ “การไม่ได้รับความเป็นธรรม” ในการแต่งตั้งโยกย้าย

ควรเน้นการวัดความรู้ความสามารถที่เป็นรูปธรรม เช่น การสอบ การดูผลการปฏิบัติงาน การแสดงวิสัยทัศน์ ทว่าหลักเกณฑ์การแต่งตั้งของตำรวจไม่ได้กำหนดกรอบในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างเป็นรูปธรรม

ก่อนแก้ไข “ค่านิยมของตำรวจ” ปลูกฝังความเชื่อว่า เกียรติและศักดิ์ศรี คือ ความสุขที่แท้จริง

ขณะเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในเรื่องการครองตน ครองคน และครองงาน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ต้องทำตัวเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจทั้งหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

ไม่ใช่เป็นนายของเพียงบางกลุ่ม บางพวก เลือกสนับสนุนลูกน้องที่ตัวเองสนิทสนม ผูกพันด้วย นำไปสู่วงจร “วิ่งเต้น หาเส้นสาย” ที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อประชาชน

คำตอบตามคำถาม 2 ข้อหลักที่ พ.ต.อ.คนนี้ส่งไป เพราะเชื่อว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีตำรวจไทย ในทิศทางที่ดีขึ้นจากการรับฟังของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

สุดท้ายละลายหายไปกับความฝัน!!!

สหบาท

16 มี.ค. 2560 11:00 16 มี.ค. 2560 11:03 ไทยรัฐ