วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตำรวจต้องเปลี่ยน (1)

โดย สหบาท

แนวคิดแก้ปัญหาด้วยการปฏิรูปตำรวจไม่ใช่เรื่องใหม่

เคยถูกตั้งเป็นคำถามให้หัวหน้าหน่วยตำรวจทั่วประเทศระดับ พ.ต.อ.ขึ้นไป ส่งคำตอบในยุคสมัย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็น ผบ.ตร.มาแล้ว

คำถามแรกคือ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจึงจะเป็นที่ถูกใจ และเป็นที่รักใคร่ของประชาชน

ผกก.คนหนึ่งแสดงความเห็นว่า ต้องเปลี่ยนที่ตัวตำรวจ

ปฏิบัติหน้าที่โดยเปลี่ยนความเชื่อและจิตสำนึกในด้านต่างๆ ตั้งแต่การให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใจ สุภาพ อ่อนโยน ทำงานด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ

มีความขยันอดทนในการให้บริการ โดยเฉพาะตำรวจที่ต้องทำงาน “สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน”

ต้องเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เรียกร้องหรือเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน หรือผู้กระทำผิดกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม

บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

ไม่หยุดนิ่ง หมั่นพัฒนาตัวเองและหน่วยงาน ให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกส่วน ต้องเปลี่ยนที่กระแส เป็นการดำเนินการโดยคำนึงถึงการตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสการบอกต่อ

เป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าถึงและสัมผัสได้

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และกิจกรรมต่างๆเป็นเครื่องมือลดช่องว่าง

มีเป้าหมายความสำเร็จที่สังคมยอมรับอย่างชัดเจน และขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดโอกาสให้สังคมได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษา และเข้าใจ อุปสรรค ปัญหา ข้อจำกัด รวมถึงวิถีชีวิตตำรวจ

แค่คำตอบในโจทย์ข้อแรกดูเหมือนทำได้ไม่ยาก

อยู่ที่ว่าจะยอมรับฟังและนำไปปฏิบัติตามมากน้อยอย่างไร.

สหบาท

15 มี.ค. 2560 10:14 15 มี.ค. 2560 11:30 ไทยรัฐ