วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบร่าง 'พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ฯ-ปฏิรูปประเทศ'

ครม.เห็นชอบหลักการใหญ่ร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปประเทศ แต่ให้กฤษฎีกาปรับแก้ 3 ประเด็น เพิ่มทบทวนยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 14 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ และร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แต่ขอให้กฤษฎีกาปรับปรุง 2-3 ประเด็น คือ 1.ความเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ต้องให้มีความยึดโยงว่าคณะกรรมการปฏิรูปเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานยุทธศาสตร์ชาติ 2.ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น และ 3.ให้มีการกำหนดทบทวนยุทธศาสตร์ ทุก 5 ปี

นายดิสทัต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การปรับปรุงใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน จากนั้นนำกลับเข้าที่ประชุม ครม.อีกครั้ง แล้วส่งเรื่องต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนด

เมื่อถามว่า มีการกำหนดบทลงโทษด้วยหรือไม่ หากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามที่ยุทธศาสตร์กำหนด นายดิสทัต กล่าวว่า มี ถ้าไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผล จะมีการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าด้วยการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ.

ครม.เห็นชอบหลักการใหญ่ร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปประเทศ แต่ให้กฤษฎีกาปรับแก้ 3 ประเด็น เพิ่มทบทวนยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี 14 มี.ค. 2560 16:13 14 มี.ค. 2560 16:43 ไทยรัฐ