วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลุกคนไทยมีนิสัยแห่งคุณธรรม

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องปรัชญา ของวิทยาลัยชุมชนในการปฏิรูปประเทศและวงการศึกษาไทยและวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ตอนหนึ่งว่า การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ หากเรามีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ขาดคุณธรรม คนจะใช้ความรู้นั้นไปในทางทุจริต จึงเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องอบรมให้คนมีนิสัยแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรม โดยเฉพาะมารยาทไทยที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นพลเมืองดี ซึ่งการสร้างคนดีนั้นทำยากและใช้เวลานานแต่ก็จำเป็นต้องทำ ซึ่งจากประสบการณ์ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม พบว่า กระบวนการโรงเรียนคุณธรรมเปลี่ยนคนในองค์กรได้ทั้งระบบ โดยมีหลักสำคัญคือ ให้ครูรักนักเรียน-นักเรียนรักครู ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน และครูต้องจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคี อย่างไรก็ตาม วชช.มีปรัชญาทางการศึกษา 3 ประการ คือ การศึกษาเป็นของประชาชน บริหารจัดการโดยประชาชน และจัดตามความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆด้วยศาสตร์ 3 ด้าน คือ ศาสตร์สากล หรือความรู้ทั่วไป ศาสตร์ท้องถิ่น หรือความรู้ท้องถิ่น และศาสตร์พระราชา หรือโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งนอกจากมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว วชช.ต้องมีธรรมาภิบาลด้วย.

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องปรัชญา ของวิทยาลัยชุมชนในการปฏิรูปประเทศและวงการศึกษาไทยและวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ตอนหนึ่งว่า การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ... 14 มี.ค. 2560 03:07 14 มี.ค. 2560 03:07 ไทยรัฐ