วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งดรับนิสิต 2 หลักสูตร

รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภา มบ.ได้มีมติให้งดรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 เพิ่มอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต (กสม.) สาขาการบริหารการศึกษา เนื่องจากมีนักศึกษามากกว่าจำนวนอาจารย์ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ โดยมีนักศึกษาจำนวน 1,032 คน แต่มีอาจารย์ผู้สอนเพียง 6 คน และ 2.หลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษา 115 คน แต่ใช้อาจารย์ชุดเดียวกันกับปริญญาโท และสภาฯขอให้ทางคณะไปหาอาจารย์มาเพิ่มตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ มบ.ได้ดำเนินการงดรับนิสิตรวมแล้ว 5 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาเอก 3 หลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์.

รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภา มบ.ได้มีมติให้งดรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 เพิ่มอีก 2 หลักสูตร... 14 มี.ค. 2560 03:03 14 มี.ค. 2560 03:03 ไทยรัฐ