วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปัพพาชนียกรรม

ตอนที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลบอกว่า ปัญหาของพระ ก็ต้องให้เป็นเรื่องของพระ ฆราวาสจับพระสึกไม่ได้ แต่กระบวนของพระ จับพระสึกได้ ผมก็ตกลงปลงใจเชื่อไปตามท่าน

ความรู้เรื่องพระของผมอยู่ในระดับเด็กวัด ตั้งท่าจะพูดเรื่องวัด ก็ต้องเปิดตำรา

ปัญหาที่เกิดขึ้นในแวดวงของพระเรียกว่า อธิกรณ์ อธิกรณ์ แปลตามศัพท์ว่า ภารกิจที่พึงทำให้สงบ ให้เรียบร้อยเหมาะสม

อธิกรณ์ในคำวัดหมายถึง สาเหตุ คดี เรื่องราว ปัญหา ความยุ่งยาก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ ที่สงฆ์จะต้องจัดการสะสางหรือดำเนินการทำให้สงบหรือเป็นไปด้วยดี

อธิกรณ์ในพระวินัยมี 4

1.วิวาทาธิกรณ์ การถกเถียงกันเรื่องพระธรรมวินัย 2. อนุวาทาธิกรณ์ การกล่าวหากันด้วยอาบัติ 3.อาปัตตาธิกรณ์ การปรับอาบัติและวิธีการออกหรือพ้นจากอาบัติ

4.กิจจาธิกรณ์ ภารกิจต่างๆอันสงฆ์พึงสามัคคีร่วมกันทำ ที่เรียกว่าสังฆกรรม เช่น การให้อุปสมบท การให้ผ้ากฐิน รวมถึงการใช้ปัพพาชนียกรรม

สงฆ์จะประชุมกันตัดสินลงโทษพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ ด้วยเครื่องมือชื่อ นิคหกรรม ซึ่งตามพระวินัยวางน้ำหนักการลงโทษไว้ 6 วิธี

1.ตัชชนียกรรม ข่มไว้ด้วยการตำหนิโทษ 2.นิยสกรรม ถอดยศ ทำให้หมดอำนาจหน้าที่ 3.ปัพพาชนียกรรม ขับไล่ออกจากหมู่คณะหรือให้สึก 4.ปฏิสารณียกรรม บังคับให้ขอขมาเมื่อล่วงเกินคฤหัสถ์

5.อุกเขปนียกรรม ตัดสิทธิที่จะพึงได้บางอย่าง 6.ตัสสปาปิยสิกากรรม ลงโทษหนักกว่าความผิด ฐานให้การกลับไปกลับมา

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) อธิบายไว้ในหนังสือ“คำวัด” ว่า ปัจจุบันมีกฎของคณะสงฆ์เพื่อการนี้ เรียกว่า กฎนิคหกรรม ใช้ในกรณีความผิดร้ายแรง หรือครุกาบัติ

อธิกรณ์พระธัมมชโย มหาเถรสมาคมได้ใช้นิคหกรรมวิธีที่สอง คือ นิยสกรรมถอดยศ ทำให้หมดอำนาจหน้าที่...ไปแล้ว ลำดับต่อมา ก็จะถึงนิคหกรรมวิธีที่ 5 คือ ปัพพาชนียกรรมขับไล่ออกจากหมู่คณะหรือให้สึก

พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้สงฆ์ใช้ปัพพาชนียกรรมกับภิกษุผู้ประพฤติเสียหาย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ก่อการทะเลาะวิวาทบาดหมาง มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร คลุกคลีกับคฤหัสถ์ เป็นผู้วิบัติทางศีลอาจาระและทิฐิ กล่าวติเตียน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

เล่นคะนองประพฤติอนาจาร ลบล้างพระบัญญัติ ประกอบมิจฉาชีพ

ยึดหลักพระวินัย...ข้อหาพระธัมมชโยเรื่องโกงเงินสหกรณ์ฯคลองจั่น มีความผิดทางกฎหมายโลก ฉ้อโกง ฟอกเงิน ฯลฯ...เข้าข่ายใช้ปัพพาชนียกรรม ขับออกจากคณะสงฆ์ หรือให้สึกได้

ส่วนข้อหาสนับสนุนให้มีการเล่นหุ้น ที่เพิ่งใช้ถอดสมณศักดิ์ พระทัตตชีโว มองด้วยใจเป็นกลาง...ผมว่านะ การเล่นหุ้นยังไม่ใช่มิจฉาชีพ

แต่ใช้หลักทางสังคม หลักโลกวัชชะ พระเล่นหุ้น โลกติเตียนได้

แต่จะจับสึกได้หรือไม่ ผมไม่ค่อยแน่ใจ เพราะเข้าใจว่าสงฆ์ที่จะตัดสินลงโทษวิธีใดวิธีหนึ่งยังแยกเป็นสงฆ์ธรรมยุต สงฆ์มหานิกาย ไม่ใช่สงฆ์ฝ่ายเดียว

ข่าวที่ว่าท่านเจ้าคณะหนใหญ่ มีอำนาจสึกธัมมชโยได้นั้น อำนาจที่ว่าของเจ้าคณะหนใหญ่ ตามพระวินัยก็คงต้องผ่านญัตติจตุตถกรรมของคณะสงฆ์ วิธีเดียวกับการบวชพระ ให้กฐิน

หนังเรื่องธรรมกายไม่ใช่หนังสั้น ผมว่าเป็นหนังยาว จบภาค 1 แล้ว ก็มีต่อภาค 2–3–4 เหมือนหนังฝรั่งเรื่องลอร์ดออฟ เดอะริง.

กิเลน ประลองเชิง

13 มี.ค. 2560 16:13 13 มี.ค. 2560 16:13 ไทยรัฐ


advertisement