วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
14 มี.ค. 2560 05:01 น.
คู่มือค้าปลีก

คู่มือค้าปลีก

โดย ซี.12
14 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือสำนักงาน ก.พ.ร.มีหน้าที่โดยตรงในการเร่งพัฒนาปรับปรุงบริการภาครัฐ

ตอนนี้มีเรื่องที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้วยการเปิดตัวคู่มือค้าปลีกฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยโดยตรง

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. แจ้งเรื่องนี้มาว่าธุรกิจค้าปลีกเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ทาง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ จัดทำคู่มือ “การจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก” ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นของหลายหน่วยงานเข้าไว้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวกัน ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในคู่มือนี้ได้รวบรวม 30 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกไว้ในด้านต่างๆ เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ การจดทะเบียนธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขายและดำเนินการ และการต่อใบอนุญาต

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจค้าปลีกมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจค้าปลีกให้มากยิ่งขึ้น โดยคู่มือฯนี้ ทำให้ทราบถึง รายละเอียด ขั้นตอนระยะเวลา และเอกสารหลักฐานในการดำเนินการ

สำหรับคู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกได้ประกอบไปด้วย 30 ใบอนุญาต ได้แก่

การจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจัดตั้งนิติบุคคล การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ การขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

การขออนุญาตก่อสร้าง การขุดดินและถมดิน การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารการก่อสร้างในเขตพื้นที่การบิน การสร้างทางเชื่อม การเชื่อมท่อระบายน้ำ การติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ การจัดตั้งสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ การขอติดตั้งน้ำประปา (พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) การขอติดตั้งน้ำประปา (พื้นที่อื่นๆ นอกกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) การขอติดตั้งโทรศัพท์ การขอติดตั้งไฟฟ้า (พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) การขอติดตั้งไฟฟ้า (พื้นที่อื่นๆ นอกกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การขออนุญาตขายและดำเนินการและการต่อใบอนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ่ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ควบคุมสัตว์ หรือซากสัตว์ อาหารสัตว์ ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้หวงห้าม เครื่องชั่งตวงวัด การผลิตอาหาร สถานที่สะสมหรือสถานที่จำหน่ายอาหาร กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยาแผนปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้า Online เครื่องวิทยุคมนาคม

ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดคู่มือฯ ทั้ง 2 ภาษา ได้ที่ http:// www.opdc.go.th/uploads/files/2560/Business60/Retai Manual.pdf หรือhttp://www.opdc.go.th/uploads/ files/2560/Business60/ SettingupRetailBusiness.pdf

นี่เป็นอีกตัวอย่างของการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนคนเสียภาษี.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้