วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

Obituary = a notice of a death, especially in a newspaper, typically including a brief biography of the deceased person การประกาศการ เสียชีวิต โดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์ โดยทั่วไป obituary จะมีการกล่าวประวัติย่อผู้วายชนม์ด้วย ดังนั้น the obituary page ก็คือ หน้าประกาศข่าว คนตาย

Notice กับ sign มีความหมายเหมือนกันที่หมายถึง ป้าย The notice on the wall said ‘Beware of dogs’. ป้ายบนกำแพงเขียนว่า ‘ระวังสุนัข’

ภาษาไทยใช้ว่า กฎเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีความหมายเท่ากับ These rules are subject to change without notice.

Without notice = โดยไม่ต้องแจ้งเตือนการประกาศแจ้งเตือนที่ให้เวลาเตรียมตัวเพียงพอ ฝรั่งใช้ sufficient notice หรือ reasonable notice วิทยาลัยให้นิสิตย้ายหอ เพราะต้องการรื้อหอพักมาทำเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ นิสิตคนหนึ่งย้ายของไม่ทัน จึงร้องเรียนไปยังอธิการโดยให้เหตุผลว่า They didn’t give me sufficient notice. พวกเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอย่างให้เวลาเพียงพอ

ประกาศล่วงหน้านานเท่าใด ฝรั่งเอาจำนวนเวลา +s + notice เมื่อต้องการจะบอกว่า แจ้งล่วงหน้า 10 วัน ก็ว่า ten days’ notice แจ้งล่วงหน้าห้าเดือน ก็บอกว่า five months’ notice วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งเลิกกิจการโดยประกาศให้นิสิตทราบล่วงหน้าเพียง 3 สัปดาห์ They closed the college, giving the students only 3 weeks’ notice.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้