วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ ให้ ขรก.พลเรือนในพระองค์ พ้นตำแหน่ง 19 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกฯ โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง 19 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดสํานักราชเลขาธิการ พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากลาออกจากราชการ จํานวน ๑๙ ราย ดังนี้

๑.นายสัญญา สุเรนทรานนท์ พ้นจากตําแหน่ง รองราชเลขาธิการ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐, ๒.นายสนอง บูรณะ พ้นจากตําแหน่ง รองราชเลขาธิการ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐, ๓.นายประยูร ผ่องแผ้ว พ้นจากตําแหน่ง รองราชเลขาธิการ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐, ๔.หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ พ้นจากตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๕.พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๖.นายพันศักดิ์ อ่อนดีกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ช่วยราชเลขาธิการ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๗.นายอดุลย์ สิทธิกูล พ้นจากตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๘.นางสาวดวงฤทัย หิรัญสถิตย์ พ้นจากตําแหน่ง นักอักษรศาสตร์ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๙.นายสุวิโรจ ช่วงโชติ พ้นจากตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ กองโครงการสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๑๐.นายสุพิทพัฒน์ หมื่นสะท้าน พ้นจากตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานการคลัง กองกลาง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๑๑.นายอุทิศ อารีรักษ์ พ้นจากตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ กลุ่มงานการคลัง กองกลาง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๑๒.นายสําเริง ชินชํานาญ พ้นจากตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองกลาง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, 
๑๓.นางสาวณัฏฐวดี ชนะชัย พ้นจากตําแหน่ง นักอักษรศาสตร์ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กองการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๑๔.นายเกตุศักดิ์ ศิลปาภรณ์ พ้นจากตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กลุ่มงานเสด็จพระราชดําเนิน กองการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๑๕.นางวรรณดี เทียมมะณี พ้นจากตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทั่วไป กองการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๑๖.นางสมใจ โกเศยะโยธิน พ้นจากตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทั่วไป กองการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๑๗.นายกมลชาย พุทธชาติ พ้นจากตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทั่วไป สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๑๘.นางรัตนา เจริญเผ่า พ้นจากตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส กลุ่มงานราชบรรณาคม กองอํานวยการนักบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๑๙.นางอมรรัตน์ สวนจันทร์ พ้นจากตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานอํานวยการและบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 นายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกฯ โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง 19 ราย 13 มี.ค. 2560 15:21 13 มี.ค. 2560 15:34 ไทยรัฐ