วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถอดยศ 'น.ท.หญิงจารุวรรณ ช้างมูล' กระทําผิดวินัย บกพร่องหน้าที่

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ ถอดยศ "น.ท.หญิง จารุวรรณ ช้างมูล" ฐานกระทําผิดวินัยไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ราชการในพระองค์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ถอดยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอด น.ท.หญิง จารุวรรณ ช้างมูล ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทําผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง กล่าวคือ บกพร่องในหน้าที่ ไม่พัฒนาตนเอง ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา ขาดดุลพินิจที่ถูกต้อง ทําให้เกิดผลเสียแก่ราชการในพระองค์ จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในยศทหารต่อไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยศทหาร พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ประกาศ ณ วันที่ 3 มี.ค.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ ถอดยศ "น.ท.หญิง จารุวรรณ ช้างมูล" ฐานกระทําผิดวินัยไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ราชการในพระองค์ 13 มี.ค. 2560 14:31 13 มี.ค. 2560 15:17 ไทยรัฐ