วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-ริบเครื่องราชฯ 'พ.ต.ธนพนธ์' ประพฤติชั่วร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-ริบเครื่องราชฯ 'พ.ต.ธนพนธ์' ประพฤติชั่วร้ายแรง

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งโปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ "พ.ต.ธนพนธ์ อยู่มั่น" ฐานกระด้างกระเดื่อง ประพฤติชั่วร้ายแรงในหน้าที่ราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอด พ.ต.ธนพนธ์ อยู่มั่น ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากใช้กิริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร โต้แย้งพระราชกระแส อวดรู้ อวดดี และกระด้างกระเดื่อง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เกียจคร้าน ละทิ้งหรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยศทหาร พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507

ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ.2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้