วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.จริยธรรมกรมทรัพย์ฯ

โดย ซี.12

ตัวอย่างของการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ที่มีกิจกรรมหลากหลาย มีการประชุมกำหนดโครงการต่างๆเพื่อถือปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการในหน่วยงานนั้น เป็นคนดีมีจริยธรรมนั้นมีไม่น้อย

วันนี้เป็นผลงานของ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรธรณี ที่มี 1.นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์ เป็นประธาน และ กรรมการประเภทต่างๆประกอบด้วย 2.นายทศพร นุชอนงค์ 3.นายสมหมาย เตชวาล 4.นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม 5.นางวิไลลักษณ์ เรืองเศรษฐกิจ 6.นายมานิตย์ จำนงค์ไทย 7.นายพิศิษฏ์ สุขวัฒนานันท์

มีกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทรัพยากรบุคคลดำรงชีวิตตามรอยพระยุคลบาทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.ส่งเสริมประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเผยแพร่คำขวัญเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมทรัพยากรธรณี 3.ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต โดยการยกย่องผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในโครงการ “เพชรธรณี” ในการคัดเลือกผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

4.วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงช่องทางเพื่อเผยแพร่ และจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อการปรับปรุงกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 5.การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งการรายงานผลโดยแสดงข้อมูลอย่างเป็นระบบใน Website 6.เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริต ในการพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

7.สนับสนุนให้นำระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจไปให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อพัฒนามาตรการและเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 8.ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริต 9.พัฒนาสมรรถนะ/ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เท่าที่ตรวจสอบทบทวนแล้วพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า กรมใด จังหวัดไหน ที่เสนอชื่อแต่งตั้งประธาน จากผู้ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล มีความตั้งใจให้หน่วยงานนั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรม ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายในการส่งเสริมเรื่องนี้

ยิ่งถ้าผู้บริหารระดับสูงสุดในหน่วยงาน อย่างอธิบดีหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงมาร่วมในคณะกรรมการด้วยแล้ว ความคึกคักย่อมทวีขึ้นสูงสุด.

“ซี.12”

12 มี.ค. 2560 13:19 12 มี.ค. 2560 13:19 ไทยรัฐ