วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขาฯ ปปง. ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

เลขาธิการ ปปง. ประกาศ “เจตจำนงสุจริต” ปปง. ต้อง “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้” ให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลและประสานกับ ป.ย.ป.

วันที่ 11 มีนาคม 2560 พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) คณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน ปปง. ร่วมประกาศ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่ง “เจตจำนง” ดังกล่าวจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประกอบด้วย

1. เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. พร้อมรับผิดชอบ และสุจริตในการบริหารงาน 3. ไม่เอื้อประโยชน์ ไม่รับสินบน 4. สร้างและสืบสานวัฒนธรรมสุจริต 5. มีคุณธรรมและเป็นธรรมในการบริหารงาน 6. สื่อสารให้ทราบล่วงหน้า รับฟังทุกความคิดเห็น

เลขาธิการ ปปง. กล่าวภายหลังการประกาศ “เจตจำนง” ว่า สำนักงาน ปปง. เป็นองค์กรหนึ่งที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง และมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการนำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ พัฒนาคู่ขนานไปกับการทำงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ให้ดำเนินต่อไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ ตามวัฒนธรรมสุจริตขององค์กรที่ว่า “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นสากล และมีความเป็นเลิศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

เลขาธิการ ปปง. ประกาศ “เจตจำนงสุจริต” ปปง. ต้อง “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้” ให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลและประสานกับ ป.ย.ป. 11 มี.ค. 2560 14:16 11 มี.ค. 2560 15:05 ไทยรัฐ