วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ชี้ชัด กรณีธัมมชโย คนมอง นำศรัทธามาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวัด

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจ กรณี "ธัมมชโย" ให้บทเรียน เอาความศรัทธามาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวัด และทำให้เข้าใจผิด มองทำบุญเหมือนสินค้า จ่ายเยอะได้บุญเยอะ

ผลสำรวจเรื่อง “ถอดบทเรียนพระธัมมชโย :วิกฤตการณ์สั่นคลอนพระพุทธศาสนา”

จากกรณีข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระลูกวัดในขณะนี้ กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ถอดบทเรียนพระธัมมชโย: วิกฤตการณ์สั่นคลอนพระพุทธศาสนา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาพุทธจำนวน 1,075 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

พบว่า บทเรียนที่ชาวพุทธได้รับจาก กรณี “พระธัมมชโย” มากที่สุด ร้อยละ 25.9 คือ การนำความศรัทธาของชาวพุทธมาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวัดในรูปของการทำบุญ รองลงมาร้อยละ 24.9 คือ แสดงให้เห็นว่า ชาวพุทธมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาน้อยมากจึงง่ายที่จะคล้อยตามและหลงใหลศรัทธา และร้อยละ 21.1 คือ การปล่อยให้มีการปลูกฝังคำสอนที่ผิดบิดเบือนการสอนพระธรรมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่

ส่วนเรื่องที่กระทบต่อแนวคิดและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจาก “กรณีธรรมกาย” ชาวพุทธ ร้อยละ 63.5 ระบุว่า เกิดความเข้าใจผิดเรื่องการทำบุญ โดยเห็นบุญเป็นสินค้าจ่ายเยอะได้บุญเยอะ รองลงมาร้อยละ 51.3 ระบุว่าใช้การตลาดเข้ามาบริหารวัดซึ่งขัดต่อพระพุทธศาสนาที่เน้นความเรียบง่าย และร้อยละ 50.6 ระบุว่า สร้างค่านิยมที่ “หวังผลดลบันดาล” มัวเมาอยู่ในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

ส่วนความกังวลต่อวิถีแห่งศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ร้อยละ 54.6 ระบุว่า กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 45.4 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

เรื่องที่อยากให้มีการปฏิรูปในวงการพุทธศาสนาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด ร้อยละ 35.8 ระบุว่า ให้ยึดและเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา รองลงมาร้อยละ 27.7 ระบุว่า พระภิกษุควรประพฤติตามวินัยสงฆ์ การอันใดไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ควรยุ่ง และร้อยละ 10.2 ระบุว่าให้กลั่นกรองผู้เข้ามาบวชเรียนอย่างเคร่งครัด

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจ กรณี "ธัมมชโย" ให้บทเรียน เอาความศรัทธามาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวัด และทำให้เข้าใจผิด มองทำบุญเหมือนสินค้า จ่ายเยอะได้บุญเยอะ 11 มี.ค. 2560 11:32 11 มี.ค. 2560 11:49 ไทยรัฐ