วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างชุมชนคุณธรรมปี 61 ครบทั้งประเทศ

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมทางวิชา การ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมไทย ซึ่งประชาชน ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วนทั่วประเทศ สามารถดำเนินการนำสิ่งที่ดีๆ จากการสร้างเครือข่ายสังคมคุณธรรมขนานไปด้วยกัน ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมที่มีชื่อเสียง และช่วยกัน ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีต่อประเทศออกไป

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ขณะนี้มีหลายจังหวัดที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมได้มีประสิทธิภาพ อาทิ จ.ศรีสะเกษ พิจิตร และฉะเชิงเทรา ซึ่งตนอยากให้จังหวัดอื่นๆนำกลยุทธ์มาใช้เป็นต้นแบบขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม โดยปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยลดลงจากอดีต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนไทย มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ให้ตระหนักถึงการทำดี โดยในปี 2561 ได้ตั้งเป้าที่ให้มีสังคมคุณธรรมทั่วประเทศ และขอให้คนทุกพื้นที่ดำเนินชีวิตด้วยการยึดหลัก พอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา และเชื่อว่าในอนาคตไทยจะเป็นผู้นำสังคมคุณธรรมในอาเซียนได้.

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมทางวิชา การ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม”... 11 มี.ค. 2560 04:44 11 มี.ค. 2560 04:57 ไทยรัฐ