วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัด “วันน้ำโลก” -ชี้ภัยแล้งปัญหาของทุกชาติ

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” ว่า ปัจจุบันปัญหาขาดแคลนน้ำในภาวะน้ำแล้งเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ไม่เฉพาะไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยบริบทของปัญหาก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือภูมิประเทศ ซึ่งไทยถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้เผชิญวิกฤติรุนแรงทั้งประเทศ หากเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก แต่สิ่งที่ไทยต้องเผชิญอาจเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาน้ำเสีย ถือเป็นวิกฤติปัญหาสำคัญในระดับโลก แม้ขณะนี้ไทยยังไม่ประสบปัญหาจนถึงระดับวิกฤติ แต่ก็มีบางพื้นที่เริ่มพบปัญหาสะสม ดังนั้น สิ่งที่ไทยต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตามรูปแบบแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเร่งแก้ปัญหาต่างๆพร้อมพัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายวรศาสน์กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นศูนย์ที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก 34 หน่วยงาน มีแบบจำลองของลุ่มน้ำยม มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบในส่วนต่างๆ และขยายผลให้มีแบบจำลองสนับสนุนการตัดสินใจครบ 25 ลุ่มน้ำ ซึ่งภายในเดือน พ.ค.2561 จะมีข้อมูลและระบบตัดสินใจที่เป็นเอกภาพสำหรับการจัดการน้ำของประเทศอย่างครอบคลุมทุกมิติ.

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”... 11 มี.ค. 2560 04:37 ไทยรัฐ