วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะอุดมศึกษา-นิสิตยึดหลักพอเพียง

แนะอุดมศึกษา-นิสิตยึดหลักพอเพียง

  • Share:

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวตอนหนึ่งเรื่อง “การน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการ “ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงเป็นครูของแผ่นดิน ทรงสอนคนไทยด้วยการทำให้ดู ให้เห็นเป็นตัวอย่างในทุกๆเรื่อง สำหรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้พระราชทานมาก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคคล องค์กร หน่วยราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการ ศึกษา สามารถนำปรับใช้ให้เข้ากับการบริหารจัดการของตนเอง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ยึดหลักการ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิ คุ้มกันที่ดีในตัว ตนมั่นใจว่าหากเราปฏิบัติตามคำสอน ของพระองค์ ประเทศชาติจะอยู่รอดได้แน่นอน

“ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ตามเสด็จพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้จดบันทึกพระราชดำรัส และบางครั้งก็บันทึกเสียงไว้ หลังเสร็จจากพระราชกรณียกิจทุกครั้ง พระองค์จะทดสอบผม เพื่อเป็นการทบทวนว่าผมบันทึกได้ถูกต้องหรือไม่ เป็นการสอนของพระองค์ที่จะย้ำบ่อยๆจนเราเข้าใจ ซึ่งพระราชดำรัสที่ผมได้บันทึกไว้ ได้รวบรวมไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)”

ดร.สุเมธกล่าวและว่า สถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการบริหารจัดการสถาบัน อาทิ การเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ควรคำนึงถึงความสามารถและความต้องการที่สถาบันตนตั้งอยู่ ไม่ใช่การเปิดหลักสูตรตามๆกัน พัฒนาจุดแข็งของตนเอง คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งประสานเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ส่วนนิสิตนักศึกษาก็ควรมีวินัย รู้จักแบ่งเวลาเรียน ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้