วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Aec Go On 11/03/60

ในมุมมองของผม Thailand 4.0 คือขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในยุคที่ 4 เหมือนโทรศัพท์มือถือยุค 4 หรืออุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่ผมได้พูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้น Thailand 4.0 จะเป็นการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแบบก้าวกระโดดเพื่อให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี 2579 มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างดี ภายใต้เศรษฐกิจยุคดิจิตัลในโลกยุคไร้พรมแดนที่ต้องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2504-2519 ที่มุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา กระจายความเจริญและอุตสาหกรรมไปจังหวัดต่างๆ เพื่อเปลี่ยนประเทศจาก “Thailand 1.0” ที่มีเศรษฐกิจมุ่งเน้นภาคการเกษตร ก่อนเริ่มต้นแผนพัฒนาฯ ไปสู่ “Thailand 2.0” ที่ส่งเสริมและมุ่งเน้นอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า และอุตสาหกรรมเบาที่ใช้แรงงาน เช่น สิ่งทอ รองเท้า เป็นต้น

ต่อมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ส่งเสริมและมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ที่เริ่มสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard Development Program (ESB) ตั้งแต่ พ.ศ.2525 เป็นต้นมา ได้นำพาไทยเข้าสู่ “Thailand 3.0” ในยุคปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูง เช่น รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปิโตรเคมี เป็นต้น

แต่โมเดล “Thailand 3.0” ปัจจุบัน ไม่ทำให้ไทยพัฒนาอย่างโดดเด่น หรือไปไกลกว่านี้ เพราะติดกับดักรายได้ปานกลางมายาวนาน กับการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ผลิตเพื่อขายในราคาที่ถูกคู่แข่งตัดราคา และคู่ค้ากดราคา พูดง่ายๆ ขายของได้มากแต่ได้กำไรน้อย ทำให้รัฐบาลเห็นว่า แนวทางใหม่ที่จะสร้าง New S-Curve หรือกลไกที่ทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด คือ “Thailand 4.0” นั่นเอง

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

10 มี.ค. 2560 14:28 10 มี.ค. 2560 14:28 ไทยรัฐ