วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.สส.เชิญ 9ผู้ทรงคุณวุฒิถกวงปรองดอง จัดทำเอกสารเสนอ ป.ย.ป.

ฟิตจัด!! "ผบ.สส." เชิญ 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนกระทรวง ร่วมถกการสร้างความปรองดอง เพื่อจัดทำเอกสารกำหนดกรอบนำเสนอต่อ คณะกรรมการ ป.ย.ป.


เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ด้าน และผู้แทนจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการจัดทำเอกสารความเห็นร่วม เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมี พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทหารสูงสุดแล้ว ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1.ร.ศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ด้านการเมืองและปฏิรูป 2.ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ด้านการเมือง และการบริหารราชการแผ่นดิน 3.นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ ด้านสังคม 

4.รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ด้านการศึกษา 5.ศ.กิตติคุณ ดร.สุภางค์ จันทวานิช ด้านการเมืองและการปกครอง 6.ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ด้านการต่างประเทศ 7.รศ.ตระกูล มีชัย ด้านยุทธศาสตร์ชาติ 8.ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ ด้านสื่อมวลชน 9.รศ.ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจและด้านกฎหมาย.

ฟิตจัด!! "ผบ.สส." เชิญ 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนกระทรวง ร่วมถกการสร้างความปรองดอง เพื่อจัดทำเอกสารกำหนดกรอบนำเสนอต่อ คณะกรรมการ ป.ย.ป. 9 มี.ค. 2560 16:37 9 มี.ค. 2560 18:39 ไทยรัฐ