วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ. ประสาน 65 จังหวัดเสี่ยงภัย เข้มแก้ไขปัญหาไฟป่า-หมอกควัน

ปภ. เผย หลายจังหวัดภาคเหนือยังได้รับผลกระทบหมอกควันปกคลุม ประสาน 65 จังหวัดเสี่ยงภัย ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า-หมอกควันอย่างเข้มข้น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้บางจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันปกคลุม และมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน จึงสั่งการให้ ปภ. บูรณาการ 65 จังหวัดเสี่ยงภัย เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุกอย่างเข้มข้น โดยจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและอำเภอเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ พร้อมแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบบูรณาการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและครอบคลุม พร้อมแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบใน 3 พื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก หน่วยทหาร ตำรวจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยสนับสนุนในการดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟ จัดกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าระวังและระงับเหตุไฟป่า กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณพื้นที่ป่า ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. พื้นที่การเกษตรและชุมชน มอบหมายให้ที่ทำการปกครองและสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของจังหวัด/อำภอ ภายใต้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในระดับพื้นที่

3. พื้นที่ริมทาง มอบหมายแขวงการทาง และแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยสนับสนุน โดยเฝ้าระวังไม่ให้มีการเผาและกำจัดเศษวัสดุ ใบไม้แห้งในพื้นที่ริมทาง

สำหรับมาตรการควบคุมในช่วงวิกฤติ ให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วน ให้ใช้วิธีการไถกลบแทนการเผา การใช้สารอินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว ข้าวโพด หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ประกาศเขตห้ามเผาอย่างเด็ดขาด พร้อมระดมอาสาสมัครจัดทำแนวกันไฟ เฝ้าระวังและระงับเหตุไฟป่า รวมถึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจในมาตรการคุมเข้มการเผา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบ พร้อมขอความร่วมมืองดเว้นการเผาบริเวณริมทางและในเขตชุมชน สำหรับจังหวัดที่มีสนามบินพาณิชย์ให้ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งสถานการณ์หมอกควัน และวางแผนรองรับกรณีหมอกควันส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยทางอากาศ ส่วนกรณีเกิดวิกฤติหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน ให้จังหวัดประสานหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในช่วงเกิดสถานการณ์หมอกควัน ระดมวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองหมอกควันในอากาศ

นอกจากนี้ ให้จังหวัดกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อาทิ การทำสารชีวมวล การทำอาหารสัตว์จากวัสดุการเกษตร การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่มีโครงการช่วยเหลือสังคม (CSR) สนับสนุนการส่งเสริมการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาใช้ในการลดการเผาวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ “ควบคุมปัญหาไฟป่า” และ “วิกฤติหมอกควันเป็นศูนย์”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

ปภ. เผย หลายจังหวัดภาคเหนือยังได้รับผลกระทบหมอกควันปกคลุม ประสาน 65 จังหวัดเสี่ยงภัย ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า-หมอกควันอย่างเข้มข้น 9 มี.ค. 2560 10:33 9 มี.ค. 2560 10:46 ไทยรัฐ