วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบก ยัน ใช้แอปเรียกรถแท็กซี่ไม่ผิด ก.ม. เว้นใช้บริการป้ายดำ

อธิบดีขนส่งทางบก ยัน ใช้แอปเรียกรถป้ายเหลืองไม่ผิด ผิดที่เรียกป้ายดำมารับ แนะประชาชนใช้บริการอย่างถูกกฎหมาย เร่งยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย เรียกความเชื่อมั่น

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนรถโดยสารทางเลือกใหม่ เช่น Uber, Grab car โดยระบุว่า เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกในการเดินทางมากกว่าการให้บริการรถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น ขบ. มีการชี้แจงไปยังผู้ประกอบการโดยตรงและผ่านทางสื่อสาธารณะมาโดยตลอดว่า แอปพลิเคชันในการเรียกใช้บริการแท็กซี่สามารถกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ที่ผิดกฎหมายคือ การนำแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เพื่อใช้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของ ขบ. ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ทั้งนี้ ขบ. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนสูงสุด จึงแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้บริการรถโดยสารที่ถูกกฎหมายแก่ประชาชน กวดขันจับกุมผู้ให้บริการผิดกฎหมายทั้งรถนอกระบบและรถแท็กซี่ในระบบที่กระทำความผิดทุกกรณี เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ในระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ประชาชนหันกลับมาใช้บริการมากขึ้น ในส่วนของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ยังไม่ถูกกฎหมาย เช่น Uber และ Grab Car ทาง ขบ. พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยภายใต้กรอบของกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปัจจุบันมีรถแท็กซี่ในระบบเริ่มใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการบริการ เช่น Grab Taxi, All Thai Taxi ซึ่ง ขบ. พร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติ

อย่างไรก็ตาม ในทางคู่ขนาน ขบ. ได้พัฒนายกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ ความปลอดภัย โดยดำเนินโครงการ TAXI OK / TAXI VIP โดยโครงการ TAXI-OK เป็นการยกระดับการให้บริการแท็กซี่ในปัจจุบัน โดยการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, กล้อง CCTV, มีปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Online มาที่ศูนย์ GPS ทันที), มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ และโครงการ TAXI VIP หรือรถแท็กซี่ชนิดพิเศษ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน โดยใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกมากขึ้น เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการ TAXI OK อีกทั้งผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมทางธุรกิจ มีแผนการประกอบการแบบมืออาชีพ ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 59 ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนส่งกระทรวงคมนาคมลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

พร้อมกันนี้ แนะนำให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ป้ายเหลือง โดยรถต้องผ่านการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถปีละ 2 ครั้ง และผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ซึ่งการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี มีการทดสอบความสามารถในการขับรถให้บริการตามมาตรฐานของ ขบ. มีข้อมูลผู้ขับรถทุกคนทำให้ตรวจสอบและดำเนินการติดตามตัวได้ทันที สำหรับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งทางสายด่วน 1584, ทางเว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-Mail dlt_1584complain@hotmail.com, Application ชื่อ “ร้องเรียนรถสาธารณะ” หรือ “dlt check-in”, FACEBOOK ชื่อ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584”, LINE ID ชื่อ “1584dlt”, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล, ทางจดหมาย/หนังสือร้องเรียน ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก.

อธิบดีขนส่งทางบก ยัน ใช้แอปเรียกรถป้ายเหลืองไม่ผิด ผิดที่เรียกป้ายดำมารับ แนะประชาชนใช้บริการอย่างถูกกฎหมาย เร่งยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย เรียกความเชื่อมั่น 9 มี.ค. 2560 10:25 9 มี.ค. 2560 10:48 ไทยรัฐ