วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังเปิดดาวน์โหลดลงทะเบียนคนจน สศค.เตรียมพร้อมรับมือคลื่นมหาชน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะเริ่มเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.60 โดยประชาชนสามารถเริ่มดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา คลังจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพฯ ทุกเขตรวมทั้งสิ้น 3,669 หน่วย รับลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“ผู้ลงทะเบียนควรศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกแบบฟอร์มให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาและบุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนเกษตรกรและเลขที่บัญชีเงินฝาก นอกจากนี้ ต้องสำรวจว่าตนมีรายได้ เงินฝากและหนี้สินเท่าใด เป็นต้น หลังจากนั้นให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน และถูกต้องตามความเป็นจริง และผู้ลงทะเบียนควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนามรับรองความถูกต้องและยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบ”

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลที่กรอกให้ทางราชการ ส่วนกรณีผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบมอบอำนาจมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย.

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะเริ่มเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.60... 9 มี.ค. 2560 04:45 9 มี.ค. 2560 04:45 ไทยรัฐ