วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกอ.ยังไม่สรุปฟัน 98 หลักสูตรไร้คุณภาพ

รอถก “นพ.ธีระเกียรติ” ก่อนเปิดรายชื่อ ย้ำต้องทำเพื่อประโยชน์ผู้เรียน

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ. เป็นประธานการประชุม ภายหลังการประชุมเวลา 17.45 น. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ กกอ. เผยว่า ที่ประชุม กกอ. ได้หารือกรณีการใช้อำนาจคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ในการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่งที่ถูกร้องเรียนว่าจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมี 9 แห่งที่ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลมาชี้แจง และพบว่ามีหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งสิ้น 98 หลักสูตรนั้น ที่ประชุม กกอ.เห็นว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาทำได้ 2 แนวทาง คือ ใช้กฎหมายในแนวทางปกติและ แนวทางที่ไม่ปกติ ซึ่ง กกอ.จะต้องหารือในรายละเอียดกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในวันที่ 9 มี.ค.นี้ก่อน

ต่อข้อถามถึงการเปิดเผยชื่อสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 10 แห่ง ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพหลักสูตรทั้ง 98 หลักสูตร เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวที่ประชุมได้หารือแล้วเห็นว่า ควรหารือ รมว.ศึกษาธิการก่อนเช่นกัน เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่างๆจะต้องดำเนินการตามมาตรา 24 (5) ของ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งกำหนดว่าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของบุคคลทั่วไป ในการนี้จะระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยก็ได้ ซึ่งตนไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้

“ทั้ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ อำนาจอื่นที่มาทดแทน ทั้ง 2 แนวทางมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน และยังมีรายละเอียดบางเรื่องที่ต้องดำเนินการให้ครบองค์ประกอบ จึงต้องหารือกับ รมว.ศึกษาธิการก่อน และจะเปิดเผยข้อมูลให้เร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน” ดร.สุภัทรกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า แนวทางที่ไม่ปกติคือการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 อีกหรือไม่ ดร.สุภัทรกล่าวว่า ยังไม่ยืนยัน เนื่องจากทั้ง 2 แนวทางมีวิธีการในบางจุดที่ไม่เกื้อกูลกัน

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อด้วยว่า ก่อนการหารือถึงการตรวจสอบหลักสูตรทั้ง 98 หลักสูตรข้างต้น ที่ประชุมได้หารือร่วมกับ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอความร่วมมือถึงการเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านไอซีที ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับประเทศไทย โดยหารือทั้งเรื่องจำนวนและคุณภาพ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯมีความต้องการบุคลากรถึง 5 แสนคน ภายใน 5 ปี แต่สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลิตบุคลากรด้านไอซีทีได้เพียงปีละ 5 หมื่นคน ซึ่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้.

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ. เป็นประธานการประชุม 9 มี.ค. 2560 04:10 ไทยรัฐ