วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศลงราชกิจจาฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ 'พระทัตตชีโว' เอาเงินไปเล่นหุ้น

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ พระทัตตชีโว จาก พระราชภาวนาจารย์ เนื่องจากทำผิดตามมาตรา 157 และไม่ปฏบัติตามคำสั่ง คสช. ...

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระราชภาวนาจารย์ (พระทัตตชีโว หรือ เผด็จทัตตชีโว) วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเข้าข่ายการเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหา และการนําเงินของวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้น เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และยังเป็นผู้ต้องหากระทําความผิดโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5 / 2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามาพบ และรายงานตัวแต่ผู้ต้องหาไม่มาตามกําหนดพนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายเรียกอีก จนถึงปัจจุบันผู้ต้องหาก็ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไปและได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว

บัดนี้ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนพระราชภาวนาจารย์ (พระทัตตชีโว หรือ เผด็จ ทัตตชีโว) ออกจากสมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ดูคำสั่งฉบับเต็ม คลิกที่นี่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ พระทัตตชีโว จาก พระราชภาวนาจารย์ เนื่องจากทำผิดตามมาตรา 157 และไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ... 8 มี.ค. 2560 21:53 9 มี.ค. 2560 06:27 ไทยรัฐ