วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทางเลือกบนทางรอด อนาคตข้าวไทยยุค 4.0

ทางเลือกบนทางรอด อนาคตข้าวไทยยุค 4.0

  • Share:

ก้าวเข้าสู่ปี 2560 กับยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคการเกษตรไทยที่เข้มข้นขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ของไทยสู่สากล

จากในปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นให้เป็นปีแห่งการ “ลดต้นทุน” และ “เพิ่มโอกาส” ในการแข่งขัน เพื่อแก้ไข ปัญหาภาคเกษตรที่สะสมของประเทศ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้นำมาสู่การต่อยอดพัฒนา เดินหน้าไปสู่นโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กล่าวได้ว่า...นี่คือหนึ่งในแผน “ปฏิรูปภาคการเกษตร” อย่างยั่งยืน 20 ปี

ในภาพใหญ่เพื่อให้การดำเนินงานของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ชัดเจนมากขึ้น ประกอบด้วย...

การกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การกำกับควบคุมมาตรฐานบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมมาตรฐานและงานสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐาน

แน่นอนว่าที่ผ่านๆมานั้น ปัญหาสำคัญก็คือการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตัวเกษตรกรใน 2 มาตรฐาน ด้วยกันคือ มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) กับ มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic)

เพื่อให้ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q และ Organic Thailand

หน้าที่นี้ทำโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation body : AB) มาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศ...เป็นผู้ให้การรับรองหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) และหน่วยตรวจประเมิน (Inspection Body : IB)

อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว บอกว่า ตามที่กรมการข้าว ดำเนินการขับเคลื่อนตานโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งเน้น ให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน

โดยเชื่อมโยงงานด้านข้าวตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้นาแปลงใหญ่ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

“เพื่อให้การรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตร สร้างความมั่นใจ...ความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค...ประชาชน อีกทั้งเป็นการยกระดับการผลิต...ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี”

นับหนึ่งเริ่มต้นจาก ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว Zoning by Agri-Map กรมจะต้องพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานด้วยการพัฒนา...ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic)

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมระบบตรวจสอบ...รับรองมาตรฐานข้าว ทั้งข้าวเปลือก GAP, ข้าวอินทรีย์, เมล็ดพันธุ์ข้าว, โรงสี GMP และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ Q

ตั้งพิกัดไปที่พื้นที่ “นาแปลงใหญ่”...เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ...มีการควบคุมราคา ปัจจัยการผลิต ส่งเสริมให้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ การบริหารจัดการน้ำ...ใช้เครื่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่...ลดต้นทุน

ที่สำคัญคือต้องไม่ลืมกลไกการตลาด พัฒนาการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

อธิบดีกรมการข้าวย้ำว่า เพื่อเพิ่มความเข้มข้นงานยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการเกษตรและระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรขึ้น โดยมีนายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการรับผิดชอบโดยตรง

“คณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายด้านการเกษตร...ระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิเศษแบบเบ็ดเสร็จส่วนกลางขึ้น ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว ทำงานร่วมกัน”

ฝากประชาสัมพันธ์ให้รู้กันด้วยว่า..ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า หรือผู้มีสินค้าเกษตรไว้ในครอบครองและปัจจัยการผลิต ต้องได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“ในขั้นปฏิบัติทุกกรมที่เกี่ยวข้องจะตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นมา สนธิกำลังจากสารวัตรเกษตร สารวัตรปศุสัตว์ สารวัตรประมง สารวัตรข้าว หรือเจ้าพนักงานตำรวจในพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง...เพื่อทำการตรวจสอบ ประสานงาน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด”

กฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต หลักๆก็เช่น พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว อนันต์ บอกว่า กรมการข้าวจะทำหน้าที่ตรวจสอบ ...รับรองมาตรฐานข้าวตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012

“มั่นใจได้เลยว่า...ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ติดเครื่องหมาย Q และ Organic Thailand มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน”

ในปี 2560 กรมการข้าวตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และกำหนดเป้าหมายเพิ่มการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) ที่ดำเนินการในนาแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สร้างการรับรู้ไทยแลนด์ 4.0...ยุคที่การตลาดเปิดกว้าง การค้าขายออนไลน์มีมากขึ้น

ผนวกกับพลังสำคัญ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ขับเคลื่อนสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม สร้างเครือข่าย ผู้ผลิต ปัจจัยการผลิตคุณภาพ...ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ยิ่งเป็นแรงบวก

ถึงตรงนี้คงต้องย้ำเสียงดังๆว่า การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้น...เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การผลิตและจำหน่ายด้วยคุณภาพ ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย คุ้มค่าคุ้มราคา ท้ายที่สุดแล้ว...ประโยชน์สูงสุดจะกลับคืนไปสู่ “เกษตรผู้ผลิต”

“กรมการข้าวมั่นใจว่า แนวทางนี้จะเป็นทางเลือกสำคัญ....นำไปสู่ทางรอดชาวไทยและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมข้าวไทยได้อย่างแน่นอน”

เกษตรกรไทยยุคใหม่...หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนเดิม ที่ต่างจากเดิมคือความกินดีอยู่ดีที่จะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้