วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท.ชงข้อเสนอ 6 ข้อ ปรองดอง รัฐบาล-คสช.ต้องจริงใจ (คลิป)

พท.ชงข้อเสนอ 6 ข้อ ปรองดอง รัฐบาล-คสช.ต้องจริงใจ ทุกฝ่ายต้องให้อภัยยอมรับ เอี่ยวขัดแย้ง ย้ำ ต้องเยียวยาเหยื่อ ไม่แก้แค้น กำหนดโรดแม็ปร่วมกัน แนะ ตั้งกรรมการอิสระมาจากทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พรรคเพื่อไทย เสนอหลักการและแนวทางการปรองดอง ดังนี้

1. ปัจจัยที่จะทำให้การปรองดองเกิดความสำเร็จ คือ ความจริงใจของรัฐบาลและ คสช. รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความเข้าใจและองค์ความรู้ที่ถูกต้องต่อความหมายและกระบวนการในการปรองดอง มีความเป็นกลาง เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้การชี้นำและสั่งการของฝ่ายใด และการปราศจากอคติของบุคคลที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลาย

2. การปรองดองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมในลักษณะที่องค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องยึดหลักนิติธรรม เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ อีกสิ่งหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ก็คือการให้อภัย ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้ง ต้องเลิกคิดและหาประโยชน์จากความขัดแย้ง ต้องไม่ย่ำยีผู้ที่เป็นเหยื่อของความขัดแย้งอีกต่อไป ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเหยื่อของความขัดแย้งก็ต้องปรับจิตใจตนเอง โดยยอมรับการให้อภัยต่อผู้ที่กระทำต่อตน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรมที่จะนำไปสู่ความสมานฉันท์ คือการนำการให้อภัยไปสู่การปฏิบัติต่อไป ข้อเสนอระบุด้วยว่า

3. ต้องค้นหาสาเหตุของความขัดแย้ง โดยต้องยอมรับว่าความขัดแย้งไม่ได้เกิดจากบางพวกบางกลุ่ม แต่แทบทุกฝ่ายล้วนเข้าไปมีส่วนไม่มากก็น้อย จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องรับฟัง ยอมรับในความผิดพลาดและให้อภัยซึ่งกันและกัน ลบความคิดแบบอคติออกไปให้หมด ทั้งนี้ควรเริ่มจากรายงาน หรือผลการศึกษาที่องค์กรต่างๆ จัดทำขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. การกำหนดคู่ขัดแย้ง ต้องพิจารณาให้รอบด้าน กล่าวคือด้านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างชนชั้นนำทางเศรษฐกิจจำนวนไม่กี่ตระกูลและชนชั้นล่างจำนวนมหาศาล ด้านประเด็นอำนาจ คือ ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ กองทัพและระบบราชการ พรรคการเมืองและนักการเมืองและประชาชนที่ต้องการใช้อำนาจของตนผ่านการเลือกตั้ง ด้านการพิจารณาอย่างแคบเพื่อโทษบางกลุ่มบางพวก ก็จะมุ่งไปที่สองพรรคการเมืองใหญ่ กลุ่มอิทธิพลใหญ่คือ กลุ่มเสื้อเหลืองกับกลุ่ม กปปส. และกลุ่มคนเสื้อแดง ข้อเสนอระบุอีกว่า

5. กระบวนการในการสร้างความปรองดอง ควรพิจารณาเป็นขั้นตอนดังนี้ พิจารณาและยอมรับในสาเหตุร่วมกัน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม โดยสถาปนาหลักนิติธรรมที่แท้จริงขึ้นในกฎหมาย และบังคับใช้หลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด นำเอากระบวนการยุติธรรมเพื่อการสมานฉันท์มาใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เยียวยาผู้ได้รับความอยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม รณรงค์ให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายถูกกระทำด้วยความอยุติธรรมให้อภัยผู้กระทำ ไม่มีการแก้แค้น กำหนดแผนและขั้นตอน (โรดแม็ป) ร่วมกันในการดำเนินการ นอกจากนี้ต้องหามาตรการเสริม หลักนิติธรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต เช่น การตรวจสอบและปฏิรูปศาลและองค์กรอิสระ การส่งเสริมและควบคุมให้สื่อต่างๆ ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง ไม่ยุยงหรือสร้างความเกลียดชัง ไม่ใช้การรัฐประหารเพื่อแก้ไขปัญหา

และ 6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรจัดตั้ง คณะกรรมการอิสระ ที่มาจากทุกภาคส่วน ต้องเปิดโอกาสให้นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ได้มีโอกาสร่วมเสนอความคิดเห็นอย่างเสรี และผลสรุปของแนวทางการสร้างความปรองดอง ต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันบนพื้นฐานของการคำนึงถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างเท่าเทียม ผูกพันกับหลักประชาธิปไตย และหลักนิติธรรมที่เป็นสากล ไม่ใช่เกิดจากการบังคับด้วยอำนาจ

พท.ชงข้อเสนอ 6 ข้อ ปรองดอง รัฐบาล-คสช.ต้องจริงใจ ทุกฝ่ายต้องให้อภัยยอมรับ เอี่ยวขัดแย้ง ย้ำ ต้องเยียวยาเหยื่อ ไม่แก้แค้น กำหนดโรดแม็ปร่วมกัน แนะ ตั้งกรรมการอิสระมาจากทุกภาคส่วน 8 มี.ค. 2560 12:14 17 พ.ค. 2560 16:48 ไทยรัฐ