วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปฏิรูปมาตรฐานเทียบชั้นแบงก์ ล้อมคอกทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน

ปฏิรูปมาตรฐานเทียบชั้นแบงก์ ล้อมคอกทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน

  • Share:

กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ครม.เห็นชอบปฏิรูป “สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” เทียบเท่าสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เข้มดูแลธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ แก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นอยู่ระหว่างการทำแผนฟื้นฟู

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียน ไปออกระเบียบเพื่อให้มีการบริหารและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ให้เทียบเท่าการกำกับดูแลสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เนื่องจากเห็นว่ากิจการสหกรณ์ฯในปัจจุบันมีความสำคัญต่อระบบสถาบันการเงินไทยโดยรวม มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดมีสินทรัพย์รวม 2.5 ล้านล้านบาท โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ 1,448 แห่ง มีทรัพย์สินรวม 2.06 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้มีทรัพย์สินเกิน 5,000 ล้านบาท 113 แห่ง มีสินทรัพย์รวม 1.4 ล้านล้านบาท หรือ 70% ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น เทียบเท่ากับสินทรัพย์ของธนาคารใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมี 558 แห่ง

สำหรับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยหลักเกณฑ์สำคัญที่สหกรณ์ทุกขนาดต้องดำเนินการ ในด้านธรรมาภิบาล ให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยการปล่อยสินเชื่อให้แยกการวิเคราะห์สินเชื่อ และการอนุมัติสินเชื่อออกจากกัน ไม่ควรจ่ายเงินปันผลเกิน 80% ของกำไรสุทธิ งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีไทย

ส่วนความเสี่ยงด้านเครดิต ให้ปรับปรุงแนวทางการจัดชั้นสินเชื่อหรือสินทรัพย์ให้สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้อย่างแท้จริง และมีการกันสำรองหนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด การพิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าเงินฝากและเงินค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ ขณะที่ภาระหนี้ต่อรายได้รวมสุทธิของสมาชิกรายใดรายหนึ่งต้องไม่เกิน 70% และให้จำกัดประเภทและปริมาณหลักทรัพย์ที่สหกรณ์สามารถฝากหรือลงทุนต้องไม่เกิน 10% ของส่วนของผู้ถือหุ้น และการลงทุนในหุ้นกู้ของแต่ละบริษัทต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5% ของปริมาณหุ้นกู้ของบริษัทนั้น ห้ามสหกรณ์ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เว้นแต่ใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจการ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์อัตราส่วนหนี้ต่อทุนไม่เกิน 1.5 เท่า โดยให้นำเงินรับฝากทั้งหมดมาคำนวณเป็นหนี้สินเพื่อควบคุมปริมาณการทำธุรกรรมทางการเงินให้เหมาะสมกับระดับทุน และการปรับโครงสร้างหนี้ต้องเป็นไปเพื่อแก้ไขหนี้เพื่อให้มีโอกาสได้รับเงินต้นคืนได้มากขึ้น ส่วนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 60% ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม รวมทั้งแก้ไขนิยามสินทรัพย์ที่สามารถนับเป็นสภาพคล่องที่เปลี่ยนเป็นเงินสดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ส่วนความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นการกำหนดแนวทางควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดจากการดำเนินงานและการทุจริตของคณะกรรมการและผู้อำนวยการสหกรณ์เป็นหลัก

ทั้งนี้ สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ยังมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เช่น คณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้จัดการต้องเชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินและการบัญชี ให้กำหนดอัตราส่วนการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อในลักษณะเพื่อประโยชน์ เช่น ให้สินเชื่อได้ไม่เกิน 10% ของยอดรวมของหุ้นได้เงินสำรองของสหกรณ์หรือไม่เกิน 15 ล้านบาท เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มเติมการกำกับดูแลลูกหนี้รายใหญ่เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชื่อ โดยกำหนดอัตราส่วนการให้สินเชื่อลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายสินเชื่อแก่บุคคลหรือโครงการใดโครงการหนึ่งต้องไม่เกิน 100 เท่าของรายได้ หรือการให้กู้แก่สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งต้องไม่เกิน 10% ของส่วนผู้ถือหุ้นหรือไม่เกิน 15 ล้านบาท

“ครม.ยังสั่งให้กระทรวงเกษตรฯจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนจะนำร่างระเบียบนายทะเบียนดังกล่าวมาบังคับใช้ โดยอาจทยอยนำเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของสหกรณ์ไม่มากมาบังคับใช้ก่อน ส่วนกรณีปัญหาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ทางกระทรวงการคลังรายงานโครงว่าอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการฟื้นฟูซึ่งจะนำเสนอ ครม.ในระยะต่อไป”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้