วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กบง. คงราคาขายปลีกแอลพีจี เดือน มี.ค.ที่ 20.96 บาท/กก.

ที่ประชุม กบง. คงราคาขายปลีกแอลพีจี เดือน มี.ค. ที่ 20.96 บาท/กก. เพื่อลดภาระชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมเปิดเสรีธุรกิจแอลพีจีเต็มรูปแบบ ป้องกันภาวะขาดแคลน...

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เดือน มี.ค.60 ไว้ที่ 20.96 บาท/กิโลกรัม แม้ว่าราคา LPG ในตลาดโลกเดือนนี้จะปรับตัวลดลงก็ตาม แต่เพื่อลดภาระการชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเตรียมการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG เต็มรูปแบบในอนาคต จึงให้คงราคา LPG ไว้ในระดับเดิม โดยปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง 0.9327 บาท/กก. จากเดิมกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 7.5663 บาท/กก. เป็นชดเชยที่ 6.6336 บาท/กก. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.60 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของก๊าซ LPG มีรายจ่ายลดลงจากเดือนก่อน ประมาณ 47 ล้านบาท จากเดิมมีรายจ่ายอยู่ที่ 490 ล้านบาท/เดือน ลดลงเหลือ 443 ล้านบาท/เดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 26 ก.พ.60 อยู่ที่ 40,423 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีก๊าซ LPG อยู่ที่ 6,961 ล้านบาท และบัญชีน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 33,462 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังได้พิจารณาเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG กรณีการนำเข้าและส่งออกก๊าซ LPG ทั้งนี้ เพื่อป้องกันภาวะการขาดแคลน และรักษาระดับสมดุลของการผลิตและจัดหาก๊าซ LPG ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ที่ประชุม กบง. จึงได้รับทราบมาตรการรองรับความเสียหายอันเกิดจากการชดเชยราคาส่วนต่างจากการนำเข้าก๊าซ LPG แบบฉุกเฉิน (Prompt Cargo) พร้อมเห็นชอบหลักการการขออนุญาตส่งออกก๊าซ LPG ออกนอกราชอาณาจักร โดยให้กรมธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ควบคุมดูแล และพิจารณาการขออนุญาตส่งออกเป็นรายเที่ยว

ทั้งนี้ การขออนุญาตส่งออกก๊าซ LPG ที่ผลิตได้ภายในประเทศ จะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่เป็นผู้ผลิตก๊าซ LPG ให้สามารถส่งออกได้ในกรณีที่มีก๊าซ LPG เกินกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ และให้ผู้ส่งออกมีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราที่กำหนด โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รับไปดำเนินการออกประกาศอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการส่งออกก๊าซ LPG ดังกล่าวต่อไป.

ที่ประชุม กบง. คงราคาขายปลีกแอลพีจี เดือน มี.ค. ที่ 20.96 บาท/กก. เพื่อลดภาระชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมเปิดเสรีธุรกิจแอลพีจี เต็มรูปแบบ ป้องกันภาวะขาดแคลน... 7 มี.ค. 2560 19:03 7 มี.ค. 2560 19:23 ไทยรัฐ