วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แผนที่ Agri-Map ขุมทรัพย์แผ่นดินไทย

“Agri-Map” หรือระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ นับเป็นแผนที่ขุมทรัพย์บนผืนแผ่นดินไทยที่ “เกษตรกรไทย” สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากในยุคไทยแลนด์ 4.0

จุดเริ่มที่ใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นประกอบไปด้วย 14 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง, แผนที่แสดงพื้นที่สามมิติ, การใช้ที่ดิน ปัจจุบัน, พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัด 4 พืช, พื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ปลูกในปัจจุบัน, พื้นที่ดินมีปัญหา

พืชทดแทนในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน, แหล่งน้ำผิวดิน, แหล่งน้ำใต้ดินหรือบ่อบาดาล, แผนการพัฒนาแหล่งน้ำระหว่างปี พ.ศ.2560-2569, เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด, เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล, โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร, ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร

จากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมาจัดกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม เริ่มจากหนึ่ง...ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ตำแหน่งจังหวัด ขอบเขตการปกครอง การใช้ที่ดิน พื้นที่ป่า พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ดินปัญหา

สอง...พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 13 ชนิด ได้แก่ นาข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ มะพร้าว ลำไย ทุเรียน เงาะ มังคุด

สาม...ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสำหรับเพาะปลูก ได้แก่ พื้นที่ดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด

สี่...เขตความเหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำ ได้แก่ เขตเหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำจืด และเขตเหมาะสมสำหรับเลี้ยงกุ้งทะเล ห้า...แหล่งน้ำ ได้แก่ แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน หก...ที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้อ ได้แก่ แหล่งรับซื้อ สหกรณ์การเกษตร และที่ตั้งโรงงาน ด้านเกษตร

กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม เจ็ด...ข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรกร ...รายได้ หนี้สินภาคการเกษตร และลักษณะการถือครองที่ดิน

“Agri-Map” ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นักบริหาร, เจ้าหน้าที่, เกษตรกร ผู้สนใจสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน และช่วยในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC สวทช.) พัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากหน่วยงานในกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ

ข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการผลิต...ดิน...น้ำ...พืช ข้อมูลด้านการตลาด...เกษตรกร...เศรษฐกิจ...สังคมที่ทันสมัย ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงเพิ่มได้ตลอดเวลา

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน ปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม และวางแผนการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บอกว่า แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ หรือโซนนิ่ง ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตามความเหมาะสม

ทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ

ปลายทางสำคัญจะนำไปสู่การช่วย “ลดต้นทุน” และ “เพิ่มประสิทธิภาพ” ในการผลิตทางการเกษตร

ตั้งหวังกันว่า “Agri-Map Online” จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็น “SMART OFFICER”...เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะต้องให้บริการเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ เกิด “SMART FARMER”...เกษตรกรปราดเปรื่องได้อย่างแน่นอน

การใช้งานจริงที่น่าสนใจ ยกตัวอย่าง “การปลูกพืชทดแทน” ระบบฐานข้อมูลสามารถวิเคราะห์ว่าเกษตรกรสามารถทำการปรับเปลี่ยนชนิดพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในปัจจุบันอย่างไรได้บ้าง

โดยเลือกชนิดพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน จะมีการเปรียบเทียบต้นทุนรวม ผลตอบแทนสุทธิของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในปัจจุบัน และพืชเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนทดแทน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน

นอกจากนี้ ยังมีชั้นข้อมูลย่อยที่สามารถนำมาซ้อนทับข้อมูลได้อีก โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้สนใจ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปซ้อนทับเพื่อการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะประกอบด้วย 12 ชุดชั้นข้อมูล อาทิ แหล่งน้ำ...แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ พื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทาน แหล่งน้ำที่รับผิดชอบโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แหล่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน แม่น้ำสายหลัก ทางน้ำที่มีน้ำไหลตลอดปี รวมถึงแหล่งน้ำใต้ดิน ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล

ป่า...เป็นพื้นที่ป่าที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม จากกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนตำแหน่งและเส้นทางจะประกอบด้วย ที่ตั้งอำเภอ ถนน ที่ตั้งแปลงใหญ่...แปลงต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร นาแปลงใหญ่ในความดูแลของกรมการข้าว

โรงงาน แหล่งรับซื้อ จำนวนสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์... พื้นที่เพาะปลูก พืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด...แยกตามชั้นความเหมาะสมของดิน 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)...แบ่งขอบเขตได้ในระดับจังหวัด, อำเภอ, ตำบล

“Agri-Map” ออนไลน์...(http://agri-map-online. moac.go.th/) บุคคลใช้งานทั่วไปไม่ต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นก็เข้าระบบใช้งานได้ทันที...ใช้งานได้ไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ

เช่น กูเกิลโครม ซาฟารี โมซิลลา ไฟฟ็อกซ์ และอีกไม่นานจะใช้งานได้ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

เกษตรไทย...ยุคไทยแลนด์ 4.0 ปู๊นๆนอกจากไม่ตกยุค...ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงโลก ยังต้องไม่ลืมกู้ภาพ “อู่ข้าว อู่น้ำ”...ประเทศที่มีพื้นที่อันเขียวขจี อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาล.

7 มี.ค. 2560 14:35 7 มี.ค. 2560 14:36 ไทยรัฐ