วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“โชห่วย” ไม่สะเทือนซาง

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากกรณีที่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....ฉบับใหม่ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้วนั้น มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าของร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชห่วย) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เนื่องจาก พ.ร.บ.ฉบับใหม่ กำหนดห้ามมีการแบ่งบุหรี่ขาย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอยืนยันว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและรายได้หลักของร้านโชห่วย เนื่องจากรายได้ ของร้านโชห่วยมาจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นหลัก

“การซื้อสินค้าของผู้บริโภคในท้องถิ่นมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้า พฤติกรรมจะเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเป็นหลัก ซื้อแต่ละครั้งจำนวนน้อย แต่ซื้อบ่อยครั้ง อีกทั้งผู้บริโภคในปัจจุบันต่างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยหันมาสนใจเรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพของตนเองมากขึ้น ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะลดการซื้อสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพ อาทิ สุรา และยาสูบ ดังนั้น ข้อกังวลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาสูบฯฉบับใหม่ จะส่งผลกระทบต่อร้านโชห่วย จึงไม่น่าเกิดขึ้น และไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อร้านค้าขนาดใหญ่ด้วย”

น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจการค้าส่ง-ค้าปลีกไทย ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยกรมฯได้ลงพื้นที่จัดอบรมเทคนิคการบริหารจัดการค้าส่ง-ค้าปลีกอย่างมืออาชีพ โดยเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับร้านค้าส่งต้นแบบ ในลักษณะพี่ช่วยน้อง และเชิญชวนร้านค้าปลีกเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยปี 2560 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาร้านค้าปลีกกว่า 5,000 ร้าน ซึ่งจะส่งผลให้ร้านโชห่วยสามารถพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แข่งขันได้ มียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น และเป็นกลไกช่วยยกระดับเศรษฐกิจและชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวและมีเสถียรภาพ.