วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แม่ทัพเรือ' ย้ำ นย.ให้รักษาเกียรติภูมิทหารเรือ หลังตรวจเยี่ยม กปช.จต.

ผบ.ทร.และคณะฝ่ายอำนวยการกองทัพเรือตรวจเยี่ยม กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 มี.ค.60 ที่ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการกองทัพเรือ เดินทางตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าตามพื้นที่ชายแดน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ณ กองบัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน และกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมี พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับ

โดย พล.ร.อ.ณะ ได้กล่าวกับกำลังพลหลังฟังบรรยายสรุป ขอให้ทำงานด้วยความเข้มแข็ง และตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้อยู่บนพื้นฐานความสุขของประชาชนโดยรวม รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ และดำรงความศรัทธาของประชาชนไว้อย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพิ่มเติม

สำหรับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีหน้าที่การป้องกันพื้นที่บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมทั้งให้มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเรือประมงในน่านน้ำไทย และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำกัมพูชา เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน โดยมีกองกำลังด้านจันทบุรี–ตราด ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1/1

ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว โดยมีผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการใช้กำลัง และควบคุมบังคับบัญชากำลังทหาร, ตำรวจ, อาสารักษาดินแดน, ราษฎรอาสาสมัครต่างๆ และกำลังอื่นๆ ที่ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

กองทัพเรือจึงกำหนดอำนาจการบังคับบัญชาของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดต่อหน่วยกำลังต่างๆ ที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมอบให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็นผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต.) รับผิดชอบในการป้องกันชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ทั้งทางบกและทางทะเล และให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดตั้งกองกำลังด้านจันทบุรี–ตราด (กจต.) เพื่อปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทั้งทางบกและทางทะเล ให้ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นผู้บัญชาการกองกำลังด้านจันทบุรี–ตราด อีกตำแหน่งหนึ่ง.

ผบ.ทร.และคณะฝ่ายอำนวยการกองทัพเรือตรวจเยี่ยม กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน... 6 มี.ค. 2560 20:07 6 มี.ค. 2560 20:43 ไทยรัฐ