วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มส.ชี้เป็นเรื่องดี กฎกระทรวงใหม่ มีที่ดินไม่ถึง 6 ไร่ ขอสร้างวัดได้

มส.ชี้เป็นเรื่องดี กฎกระทรวงใหม่ มีที่ดินไม่ถึง 6 ไร่ ขอสร้างวัดได้

  • Share:

พระพรหมเมธี โฆษกมส. ชี้กฎกระทรวงใหม่เรื่องการตั้งวัด ข้อที่ยกเว้นให้พื้นที่ใดที่ต้องการสร้างวัดเพื่อประโยชน์ด้านศีลธรรม แต่มีที่ดินไม่ถึง 6 ไร่ สามารถขออนุญาตสร้างได้ ถือเป็นข้อดี มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา...   

วันที่ 6 มี.ค.พระพรหมเมธี (จำนง ธมฺมจารี) กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า มส.ได้รับทราบถึงกฎกระทรวง เรื่องการสร้าง การตั้ง การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา พ.ศ.2559 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 12 ก แล้ว  นอกจากจะให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตสร้างวัดได้แล้ว ในหมวดของการสร้างวัด ข้อ 5 ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ 2.เป็นสถานที่ที่สมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ 3.เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1,000 คน 4.มีเหตุผลสนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมจากประชาชน 5.ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 6.จำนวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้ ในวรรคที่ 2 ได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจะขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 ข้อ3 หรือ ข้อ 5 ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความจำเป็น 

โฆษกมส. กล่าวต่อไปว่า หมายความว่าหากพื้นที่ใดต้องการสร้างวัด และมีที่ดินไม่ถึง 6 ไร่ แต่มีความจำเป็นในการสร้างประโยชน์ด้านศีลธรรมให้แก่ชุมชน ก็สามารถขออนุญาตสร้างวัดได้ แต่จะต้องขอความเห็นชอบมายัง มส.ก่อน เป็นรายกรณีไป ถือเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทำให้การขอสร้างวัดทำได้ง่ายขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้