วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ส.ติดตามการปราบปรามยาเสพติดที่สุพรรณฯ

ป.ป.ส.ติดตามการปราบปรามยาเสพติดที่สุพรรณฯ

  • Share:

เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ที่ที่ชุมชนบ้านหนองบวบหอม ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี...

วันนี้ 6 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2560 โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปที่ชุมชนบ้านหนองบวบหอม ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนิเทศ ศึกษา ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐฯ ซึ่งชุมชนบ้านหนองบวบหอมเป็นชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อีกทั้งยังเป็นชุมชนนำร่องที่จะดำเนินการตามแนวทางหมู่บ้าน/ชุมชนบูรณาการความปลอดภัยยาเสพติดสู่สังคมสุขภาวะและธรรมาภิบาล แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานของชาวชุมชนบ้านหนองบวบหอม ที่เกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกเฝ้าระวังดูแลปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน ซึ่งบ้านหนองบวบหอมเป็นชุมชนที่ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินงานด้านการจัดการชุมชนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือทำ ไม่จำกัดเฉพาะปัญหายาเสพติดแต่ยังคงหมายรวมถึงปัญหาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีกินดีของชาวชุมชนเองด้วย จึงได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนนำร่องที่จะดำเนินการตามแนวทางหมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการความปลอดภัยยาเสพติดสู่สังคมสุขภาวะและธรรมาภิบาล เป็นตัวอย่างของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนที่มาจากพลังการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ตามกลไกประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้