วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มหาดไทย สั่งด่วน ผวจ.เหนือ-อีสาน ตั้งกองอำนวยการแก้หมอกควัน

มหาดไทย สั่งด่วน ผวจ.เหนือ-อีสาน ตั้งกองอำนวยการแก้หมอกควัน

  • Share:

กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วน ผวจ.เหนือ อีสาน ตั้งกองอำนวยการแก้หมอกควัน จี้ประกาศเขตห้ามเผาในหมู่บ้าน พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย ประสานศูนย์ควบคุมการบินแจ้งสถานการณ์ ...

วันที่ 6 มีนาคม นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย แจ้งกำชับแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้จังหวัดจัดตั้งกองอำนวยการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อบริหารจัดการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น 3 เขตคือ 1. ในพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 2. ในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม มอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจังหวัด และอำเภอ 3. พื้นที่ริมทางหรือถนนสายต่างๆ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ปลัดจังหวัด ติดตามในการประสานงานหรือบูรณาการกับหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

นายชยพล กล่าวว่า สำหรับการปฏิบัติในระดับอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่วิกฤติ ได้สั่งการให้นายอำเภอกำกับดูแล ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับทีมประชารัฐตำบลดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือหน่วยอื่นๆในพื้นที่ โดยมาตรการที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น คือ การใช้วิธีการไถกลบ การใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย การตัดตอซังข้าวข้าวโพด หรือเศษวัสดุทางการเกษตร การประกาศเขตห้ามเผาในพื้นที่หมู่บ้าน หรือพื้นที่บุกรุกทำไร่เลื่อนลอยอย่างเด็ดขาด จัดชุดลาดตระเวนร่วม เพื่อเข้าระงับเหตุไฟป่าหรือเฝ้าระวังการเผาป่า รวมทั้งเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกข่าวสารกระจายเสียงตามสาย วิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น หรือการจัดรถเคลื่อนที่ออกชี้แจงการห้ามเผาป่า เศษวัสดุทางการเกษตรตามหมู่บ้านชุมชนอย่างกว้างขวางในพื้นที่ เพื่อต่อต้านการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร วัชพืช หรือการดำเนินการโดยวิธีอื่นให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอันตราย และผลกระทบของการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในส่วนของจังหวัดที่มีสนามบินพาณิชย์ให้ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการบิน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์หมอกควันที่มีผลต่อการคมนาคมทางอากาศด้วย. 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้