วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 07/03/60

โดย หมึกเขียว

ตราบใดที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา ตราบนั้นอนาคตที่สดใสย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

หมึกเขียว ขอเป็นกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต และอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกัน เช่นเคยที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 1 อัตรา ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความรู้และทักษะทางด้านการออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย มีความรู้และทักษะสำหรับงานแอนิเมชั่น 2D และ 3D มีความรู้และทักษะสำหรับงานกราฟฟิก การพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น มีความรู้ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา รวมถึงทักษะการพัฒนา Mobile application ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยและพัฒนา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, บรรณารักษ์ 1 อัตรา ฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก หรือสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล (Database System และภาษา SQL (Structured Query Language) องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architectures และระบบปฏิบัติการ (Operation System) ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นักวิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยและพัฒนา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการวิจัย หรือประเมินผลอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเอกสาร (Microsoft Office) และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัย และการทำวิจัยสถาบัน และสถิติเบื้องต้น, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา งานยุทธศาสตร์และประเมินผลงานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน กองแผนงาน วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางด้าน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติ หรือ คณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐ การงบประมาณ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล การประเมินสถานการณ์ หรือความเสี่ยงและผลกระทบ รวมถึงการจัดการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลของมหา-วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์โครงการ/งบประมาณ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอุดมศึกษา/แผนกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ และเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ มีความรู้ความสามารถทางการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft office ได้แก่ Word, Excel และ Power point, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางด้าน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลของมหา-วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์โครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กร การวัดและประเมินผลของการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และหลักการ แนวคิด การวัดและประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแนวทางของ Balance Scorecard (BSC) รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัด Key Performance Indicators (KPI) และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft office ได้แก่ Word, Excel และ Power point, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ กองแผนงาน วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางด้าน การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ วิจัย คณิตศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีคอม-พิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน การงบประมาณ การติดตามประเมินผลการดำเนินการ การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและเขียนหน้าเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆอย่างดี มีความสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบและตั้งใจปฏิบัติงาน มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถในการออกแบบและเขียนเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML หรือ ASP.NET การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ทุกตำแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถึง 7 มี.ค.นี้

กรมประมง รับ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 20 อัตรา หน่วยงานสังกัดกรมประมง ทั้งสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และหรือส่วนภูมิภาค วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทาง การประมง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน” หรือที่ http://www.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” เลือก “สมัครสอบเข้ารับราชการ” เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน” รับถึง 7 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาทางด้าน การประมง หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษารายวิชาทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเน้นการทำวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้าน การประมง วาริชศาสตร์ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ สนใจสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 14 มี.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการกรมวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาพยาธิวิทยา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทุกสาขา ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน มีความรู้ความสามารถด้านปรสิตวิทยา และทางห้องปฏิบัติการ อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและปฏิบัติงานต่างจังหวัด หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามรายละเอียดที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773, 0-2218-9670 ถึง 15 มี.ค.นี้.

หมึกเขียว

6 มี.ค. 2560 11:32 6 มี.ค. 2560 11:32 ไทยรัฐ