วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช. แจง จัดซื้อจัดจ้าง งานสตาร์ตอัพไทยแลนด์ 2560 โปร่งใส

สนช. แจง จัดซื้อจัดจ้างงานสตาร์ตอัพไทยแลนด์ 2560 โปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายพันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยกรณีที่มีกระแสข่าวโจมตีถึงความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างงาน "สตาร์ตอัพไทยแลนด์ 2560" (Startup Thailand 2017) ว่า งานสตาร์ตอัพไทยแลนด์ 2560 มีกำหนดจัดขึ้นในระดับภูมิภาค และในกรุงเทพฯ ระหว่างเดือน พ.ค.–ก.ค.นี้ โดยใช้วิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e Auction) เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้

ล่าสุด สนช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตการจ้างงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจัดงาน งานสตาร์ตอัพไทยแลนด์ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลภายนอกผู้ไม่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งและเงินเดือนประจำ ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะ เพื่อให้ได้ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างงานในกรอบวงเงิน 125 ล้านบาท ก่อนนำไปประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน และกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์ โดยทุกขั้นตอนมีกำหนดวันและเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัดทุกประการ นายพันธ์อาจ กล่าวในที่สุด.

สนช. แจง จัดซื้อจัดจ้างงานสตาร์ตอัพไทยแลนด์ 2560 โปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 มี.ค. 2560 15:17 ไทยรัฐ